TỪ: ABYSS

  -  
Trong giờ hoidapthutuchaiquan.vnệt abyss bao gồm nghĩa là: vực thẳm, vực, biển lớn thẳm (ta đã tìm được các phép tịnh tiến 8). Có ít nhất câu mẫu 201 bao gồm abyss . Trong các các hình khác: Every step I took brought me closer lớn the abyss. ↔ từng bước một tôi đi gửi tôi đến gần hơn vực thẳm.

Bạn đang xem: Từ: abyss

.
A bottomless or unfathomed depth, gulf, or chasm; hence, any deep, immeasurable, and, specifically, hell, or the bottomless pit. +12 có mang

*

*

When they finish their witnessing, the two witnesses are killed by a ferocious wild beast that comes out of an abyss.
(Revelation 20:1-3) Genesis 3:15 foretold the bruising of the serpent in the head, which involves his being abyssed during the Millennium.
(Khải-huyền 20:1-3) Sáng-thế cam kết 3:15 báo trước về hoidapthutuchaiquan.vnệc giày đạp đầu bé rắn, điều này bao hàm cả hoidapthutuchaiquan.vnệc quăng nó xuống vực sâu trong Triều Đại Một ngàn Năm.
For one moment he also blamed the Intention of the Abyss, but he realizes that he was the one who asked for the past khổng lồ be changed, and in reality, he really just wanted to lớn erase his own guilt.
Trong một khoảnh khắc, anh đổ lỗi mang đến Intention of the Abyss, nhưng rồi anh phân biệt rằng bao gồm anh là người đòi hỏi Intention of the Abyss phải đổi khác quá khứ, cùng thực tế, anh chỉ mong gột rửa tội lỗi của chính mình mà chưa phải vì tác dụng của chủ nhân.
Zone between Sting và Abyss, James Mitchell burned Sting"s face with a fireball, sending Sting lớn the hospital.
Trong lúc Abyss và Sting đang đánh lộn thì James Mitchell đi ra với hất quả ước lửa vào phương diện Sting khiến cho Sting nên đi căn bệnh hoidapthutuchaiquan.vnện.
Truy cập ngày 25 tháng bốn năm 2011. ^ “Funimations Adds Code Geass, Tales of the Abyss, Angel Links, More”.
According to Lotti, Oz was supposed khổng lồ be the vessel for the sake of hiding the existence of Jack Vessalius and should the vessel be broken, Jack’s existence will be brought to light & the further warping of Abyss’s will, who seeks him, will most probably interfere with the real world.
Lottie nói rằng, Oz là nhân tố quan trọng đặc biệt để cất đi sự tồn tại của Jack Vessalius, nếu Oz chết, sự trường tồn của Jack sẽ được làm sáng tỏ, dẫn mang lại Intention of the Abyss, người luôn luôn tìm tìm Jack đã làm đảo lộn quả đât thực.
And he hurled him into the abyss và shut it và sealed it over him, that he might not mislead the nations anymore until the thousand years were ended.”
Người quăng nó xuống vực, ngừng hoạt động vực cùng niêm-phong lại, hầu mang đến nó ko đi lừa-dối những dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm sẽ mãn”.
So it is reasonable lớn conclude that when Jesus abysses Satan, he also binds and abysses the demons.
Do kia cũng phù hợp để kết luận khi Chúa Giê-su quăng Sa-tan vào vực sâu thì ngài cũng xiềng với quăng những quỉ xuống vực.
And of course the stories that I chose lớn tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
Và tất nhiên những mẩu chuyện mà tôi đã chọn để đề cập là hầu hết cậu chuyện kỹ thuật hoidapthutuchaiquan.vnễn tưởng: "Terminator", "Aliens" cùng "The Abyss."
14 The abyssing of Satan opens the way for the Thousand Year Reign of Christ and his bride, the 144,000
14 hoidapthutuchaiquan.vnệc quăng Sa-tan xuống vực sâu mở đường mang lại Triều đại Một ngàn Năm của đấng Christ và bà xã là 144.000 người
The charter was adopted by 51 nations, including the former Sohoidapthutuchaiquan.vnet Union, and when it came into force on October 24, 1945, the defunct League of Nations in effect came out of the abyss.

Xem thêm: Kiểm Tra Điểm Tích Lũy Vinmart, Page Not Found, Kiểm Tra Điểm Tích Lũy Vinmart, Page Not Found


In some places today, there are great underwater abysses more than six miles deep at the plate boundaries. 16 It is quite likely that —perhaps triggered by the Flood itself— the plates moved, the sea bottom sank, and the great trenches opened, allowing the water khổng lồ drain off the land.
Tại vài chỗ ngày nay, ngay lập tức ranh giới những phiến đá, có các vực khổng lồ ở dưới nước sâu hơn sáu dặm.16 Rất hoàn toàn có thể là bao gồm trận Nước Lụt đã làm cho những phiến đá di chuyển, đáy biển chìm sâu xuống và hố to lớn mở ra, cho nước rút khỏi mặt đất.
2 He opened the shaft* of the abyss, & smoke ascended out of the shaft* lượt thích the smoke of a great furnace, and the sun was darkened,+ also the air, by the smoke of the shaft.
+ 2 ngôi sao ấy mở hầm dẫn mang lại vực sâu, sương từ hầm bay lên như khói của một lò lửa lớn, cả mặt trời lẫn không khí mọi trở nên mờ ám mù mịt+ bởi khói ra từ hầm.
We need only mention Romans 13:1, ‘Let every man be subject lớn the powers that be . . . ,’ alongside Revelation 13: the State as the beast from the abyss.”
Chúng ta chỉ cần nhắc mang lại Rô-ma 13:1, ‘Mọi fan phải vâng phục các chính quyền...’, cùng với Khải-huyền 13: cơ quan ban ngành là con thú từ vực sâu”.
9 Our identification of this beast is confirmed by some further details given by the angel: “The wild beast that you saw was, but is not, & yet is about khổng lồ ascend out of the abyss, and it is to lớn go off into destruction.”
9 Vài điểm sáng khác vì chưng vị thiên sứ ban đến giúp họ biết rõ hơn về lai lịch của nhỏ thú này: “Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà hiện thời không còn nữa; nó đã từ bên dưới vực lên với đi cho chốn hư-mất” (Khải-huyền 17:8).
Nemo—nicknamed "angel of hatred" by Aronnax—destroys the ship, ramming it just below the waterline, và consequently sinking it into the bottom of the sea, much to lớn Aronnax"s horror, as he watches the ship plunge into the abyss.
"Aronnax - biệt danh Nemo" của Aronnax - đã hủy diệt con tàu, đập nó ngay dưới con đường nước, và vì thế chìm nó xuống tận lòng biển, khiến cho Aronnax kinh hoàng khi nhìn dòng tàu chìm vào vực thẳm.
19 Soon the main promoter of uncleanness —Satan the Dehoidapthutuchaiquan.vnl— will, along with his demons, be cast into the deep abyss.
19 Chẳng bao thọ nữa kẻ chủ mưu chính của gần như sự ô uế—Sa-tan Ma-quỉ—cùng với các quỉ sứ của hắn, sẽ ảnh hưởng quăng vào vực thẳm.
Since the demons are not explicitly mentioned as being hurled into the abyss, neither are they specifically spoken of as being released from there.
Tuy không nơi nào trong gớm Thánh phân tích là những quỉ sứ bị quăng vào vực sâu xuất xắc là được thả ra khỏi đó, tuy vậy kết cuộc của chúng sẽ hệt như của Sa-tan.
The Pacific hoidapthutuchaiquan.vnperfish, Chauliodus macouni, is a predatory fish that lives in the abyssal depths of the deep sea.

Xem thêm: Phòng Áp Suất Âm Là Gì ? Phòng Cách Ly Áp Lực Âm Là Gì


Cá rắn hoidapthutuchaiquan.vnper tỉnh thái bình Dương, tên kỹ thuật Chauliodus macouni, là 1 trong loài cá săn mồi sống sống độ sâu thẳm của biển sâu.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M