ANESTHETIC LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anesthetic", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anesthetic, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anesthetic trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - hoidapthutuchaiquan.vnệt

1. Anesthetic wears off.

Bạn đang xem: Anesthetic là gì

Thuốc tê hết tác dụng.

2. I notice you requested a general anesthetic.

Tôi thấy ông đề nghị gây mê toàn bộ.

3. This is the anesthetic I was telling you about.

Đây là phần gây mê mà tôi nói với cô trước đó.

4. To people like this, I point out we use anesthetic ink.

Đối với những người này, tôi khuyên nên sử dụng mực gây mê.

5. His death was attributed to an overdose of a powerful anesthetic ( propofol ) .

Cái chết của ông đã được quy là do dùng quá nhiều thuốc gây tê loại mạnh ( propofol ) .

6. I need a single isomer anesthetic and a heart-lung bypass machine.

Tôi cần một liều gây mê đồng phân và máy tim phổi nhân tạo.

Xem thêm: Peppermint Là Gì ? Những Tác Dụng Thần Kì Của Peppermint Peppermint Oil Là Gì

7. The way they did it was to pump the whole thing full of anesthetic gas.

Cách họ làm là bơm khí mê vào toàn bộ nhà hát.

8. He administered an anesthetic, which numbed my leg and took away any sensation of pain.

Bác sĩ chích thuốc làm tê cái chân của tôi và lấy đi cảm giác đau đớn.

9. Chemically, PCP is a member of the arylcyclohexylamine class, and pharmacologically, it is a dissociative anesthetic.

Trong cấu trúc hóa học, PCP là một thành hoidapthutuchaiquan.vnên của nhóm arylcyclohexylamine, và trong dược lý học, nó là một thành hoidapthutuchaiquan.vnên của nhóm chất gây mê tách biệt.

10. "This is the type of anesthetic death every surgeon fears," said Colonel Robert Hullinghorst, deputy at Ft.

"Đây là kiểu chết gây mê mà mọi bác sĩ phẫu thuật đều lo sợ", Đại tá Robert Hullinghorst, phó phòng tại Ft.

11. There were blood donors to be called in, blood to be cross matched, an anesthetic to be prepared.

Họ kêu gọi những người hiến máu, loại máu tương hợp, và chuẩn bị cho một cuộc gây mê.

12. The bug administers an anesthetic so you don"t wake up as well as an anti- xxxxxx so your hoidapthutuchaiquan.vntal life essence will gush freely from your veins.

Xem thêm: Donated Là Gì Và Cách Donate Như Thế Nào? Cách Donate Trên Youtube Như Thế Nào

Nó sử dụng thuốc mê để bạn không tỉnh dậy cũng như một chất chống kết tủa nên dòng chảy sinh tồn trong người bạn sẽ chảy ra tự nhiên từ mạch máu.