Cổ Phiếu Chứng Khoán Là Gì

  -  

ự khác biệt giữa cổ phiếu và chứng khoán là điều rất quan trọng cần biết khi đầu tư. Các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp được ử dụng để đầu tư tiền của họ v

*

NộI Dung:


Cổ phiếu so với Chứng khoán

Sự khác biệt giữa cổ phiếu và chứng khoán là điều rất quan trọng cần biết khi đầu tư. Các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp được sử dụng để đầu tư tiền của họ vào các công cụ đầu tư khác nhau với mục đích thu được lợi nhuận hoặc lợi tức sau một thời kỳ cụ thể. Chứng khoán và cổ phiếu là hai thuật ngữ ngày càng có tầm quan trọng trong vốn từ vựng của các nhà đầu tư. Chứng khoán là công cụ tài chính được trao đổi giữa các nhà đầu tư dưới hình thức nợ, vốn chủ sở hữu hoặc một thỏa thuận để xác định giá trị hoàn vốn cụ thể cho khoản tiền gốc. Cổ phiếu được xác định là một loại chứng khoán nhằm mục đích gây quỹ cho các tập đoàn từ thị trường. Lợi tức cho cổ phiếu sẽ là số cổ tức được trả cho cổ đông và giá trị thị trường ngày càng tăng của khoản đầu tư.

Bạn đang xem: Cổ phiếu chứng khoán là gì

Bảo mật là gì?

Một chứng khoán có thể được định nghĩa là một công cụ tài chính có giá trị tài chính có thể thương lượng xác định. Do đó, chứng khoán có thể là vị thế sở hữu đối với cổ phiếu được giao dịch công khai, mối quan hệ tín dụng mà nhà đầu tư có với chính phủ hoặc với tổ chức doanh nghiệp hoặc thỏa thuận để thực hiện một hành động cụ thể trong tương lai. Chứng khoán xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, kỳ hạn, hoán đổi,… Tùy theo đặc điểm phân biệt mà từng loại chứng khoán này nắm giữ, chúng được phân thành nhiều loại khác nhau như chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Các chứng khoán được sử dụng cho mục đích tín dụng như giấy bạc ngân hàng, giấy ghi nợ, trái phiếu được gọi là chứng khoán nợ. Các chứng khoán đang được giao dịch do sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với tài sản của các công ty được gọi là chứng khoán vốn như cổ phiếu và cổ phiếu. Hơn nữa, các công cụ phái sinh bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai và kỳ hạn hình thành một thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận trước.

Chia sẻ là gì?

Cổ phiếu là một tài sản tài chính có thể được định nghĩa là một đơn vị sở hữu do một công ty phát hành nhằm mục đích thu được vốn từ thị trường. Đây là một loại bảo đảm tài chính có một số đặc điểm riêng biệt. Giá trị của quyền sở hữu được xác định bởi công ty và sau đó nó sẽ được phát hành cho nhà đầu tư bằng cổ phiếu. Vì cổ phiếu là một đơn vị quyền lợi sở hữu, người nắm giữ cổ phiếu nhận được quyền nhận cổ tức như một khoản lợi tức. Các tập đoàn phát hành đặc biệt hai loại cổ phiếu; được gọi là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Khi một công ty phát hành cổ phiếu của mình trên thị trường, nó phải tuân thủ luật pháp của quốc gia mà cổ phiếu được phát hành. Cổ phiếu được trao đổi thông qua sở giao dịch chứng khoán của các quốc gia cụ thể. Không giống như các loại chứng khoán khác, giá thị trường của cổ phiếu do cung cầu trên thị trường quyết định.

Điểm tương đồng giữa Chứng khoán và Cổ phiếu là cả hai đều là loại hình đầu tư mà nhà đầu tư có thể bỏ tiền của mình vào.

Xem thêm: Thảo Quả Tiếng Anh Là Gì - Thảo Quả Trong Tiếng Anh Là Gì

Sự khác biệt giữa Chứng khoán và Cổ phiếu là gì?

• Chứng khoán được xác định là một công cụ tài chính. Cổ phần được xác định là đơn vị sở hữu của một tập đoàn.

• Giá trị của chứng khoán do người phát hành xác định. Giá trị của cổ phần được xác định bởi các điều kiện cung và cầu trên thị trường.

• Lợi tức của chứng khoán là lợi tức và đối với cổ phiếu, lợi tức là cổ tức.

• Chứng khoán bao gồm cả chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Cổ phiếu là một trong những chứng khoán vốn.

Xem thêm: Nghĩa Của " Clearinghouse Là Gì, Clearinghouse Là Gì

Tóm lược:

Chứng khoán so với Cổ phiếu

Bảo mật là một thuật ngữ chung được sử dụng để đại diện cho bất kỳ hình thức đầu tư tài chính nào. Các nhà đầu tư đầu tư vào chứng khoán để nhận được lợi nhuận được xác định trước hoặc thỏa thuận dưới các hình thức lãi suất, giá trị gia tăng của tài sản đầu tư. Chứng khoán về cơ bản có ba dạng; chứng khoán nợ, chứng khoán vốn và hợp đồng. Hơn nữa, cổ phiếu là một loại chứng khoán vốn bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu của một công ty. Lợi tức của một khoản đầu tư cổ phiếu là cổ tức được trả bởi công ty cộng với sự gia tăng giá trị thị trường của cổ phiếu.