Confidential Information Là Gì

  -  

Hợp đồng bảo mật thông tin Non-Disclosure Agreement là một trong dạng tài liệu phương pháp về các lao lý điều kiện bảo mật của một công ty khi thực hiện giao kết với đối tác. Đây là 1 trong những dạng tài liệu cực nhọc mà không ít biên dịch viên cảm xúc ngại khi nhấn dự án. Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tham khảo mẩu HĐ bảo mật dưới như là 1 trong những kênh tìm hiểu thêm nhé

Có thể các bạn quan tâm mẫu thích hợp đồng hỗ trợ dịch vụ kế toán tài chính tiếng Anh song ngữ

Mẩu dịch thuật thích hợp đồng bảo mật thông tin (NDA) giờ đồng hồ Anh song ngữ

Non – Disclosure Agreement

Hợp đồng bảo mật 

THIS AGREEMENT (the “Agreement”) is made between Company ABC. (“ABC”), (trade name ABC) and……………………………………….. (“Disclosee”) & entered into as of the date…………………………..

Bạn đang xem: Confidential information là gì

THỎA THUẬN NÀY (“Thỏa thuận”) được lập giữa Company ABC. (“ABC”), (tên thương mại ABC) và……………….. (“Bên được máu lộ”) cùng được ký kết kết ngày…………………………………..

ABC and the Disclosee are pursuing discussions to lớn further their mutual business interests. ABC và Disclosee recognize that in the course of their discussions, it may become necessary for either or both parties to disclose Confidential Information (as defined below) orally and/or in writing. Both parties intend that any Confidential Information disclosed by either tiệc nhỏ shall be used by the other buổi tiệc nhỏ only to further their mutual business interests, including but not limited to exploring khổng lồ collaborate và actually collaborating on certain projects. Further, both parties intend that any Confidential Information disclosed shall be protected from further disclosure or usage by the terms of this Agreement.

ABC và mặt được bật mý đang trao đổi để đẩy mạnh ích lợi kinh doanh chung của những bên. ABC và mặt được bật mý công nhấn rằng trong quá trình thảo luận, hoàn toàn có thể cần một hoặc cả hai bên tiết lộ Thông tin kín (như được khái niệm dưới đây) bằng miệng và / hoặc bằng văn bản. Cả phía 2 bên dự định rằng bất kỳ Thông tin kín đáo nào được tiết lộ bởi 1 trong hai bên sẽ chỉ được bên kia sử dụng cho tiện ích kinh doanh chung của những bên, bao hàm nhưng không giới hạn trong việc tò mò để bắt tay hợp tác và thực sự hợp tác trong một trong những dự án tốt nhất định. Quanh đó ra, cả hai bên dự định rằng bất kỳ Thông tin kín đáo nào được bật mý sẽ được không liên tục bị tiết lộ hoặc áp dụng theo các lao lý của thỏa thuận hợp tác này.

In consideration of the mutual promises và covenants contained in this agreement và any payments made or khổng lồ be made by ABC or Disclosee, the parties hereto agree as follows:

Khi xem xét những hứa hẹn cùng giao ước lẫn nhau có trong thỏa thuận này và phần đa khoản thanh toán giao dịch được triển khai hoặc vẫn được thực hiện bởi ABC hoặc mặt được máu lộ, các bên theo đây gật đầu đồng ý như sau:

Confidential Information & Materials/ Definitions

Thông tin kín và tài liệu / Định nghĩa

“Disclosing Party” shall mean the buổi tiệc nhỏ disclosing Confidential Information.

“Bên huyết lộ” tức là bên bật mý Thông tin túng thiếu mật

“Receiving Party” shall mean the các buổi party receiving disclosure of the Confidential Information.

“Bên nhận” tức là bên thừa nhận được bật mý về thông tin Bí mật.

“Confidential Information” means all information discussed by the parties and about either or both parties, including, but not limited to lớn non-public information about each Party’s business, product plans, curricula, variations of curricula, sale plans, finances, & all information which the disclosing tiệc ngọt does not designate as being non-confidential or which, under the circumstances surrounding disclosure, ought khổng lồ be treated as confidential. Covered under this Agreement are all subsidiaries (wholly or partially owned, và direct or indirect subsidiaries), and affiliates of each Party. “Confidential Information” includes, without limitation, information transmitted orally, electronically or in writing, & relating khổng lồ released or unreleased software or hardware products, customers, staff, suppliers, sản phẩm concepts, the kinh doanh or promotion of any product, business information, policies or practices, & information received from others that the Parties are obligated to treat as confidential. Confidential Information disclosed lớn either buổi tiệc nhỏ by any of the Parties’ divisions or subsidiaries or agents is covered by this Agreement.

“Thông tin túng mật” tức là tất cả thông tin được bàn bạc bởi các bên cùng về một hoặc cả nhị bên, bao gồm, nhưng không giới hạn thông tin không công khai về chuyển động kinh doanh, kế hoạch sản phẩm, chương trình, các sửa thay đổi chương trình, chiến lược tiếp thị, tài chính và toàn bộ thông tin mà bên tiết lộ không những định là không bảo mật hoặc trong những trường hợp bao quanh việc bật mí thông tin, đề nghị được xem như là bí mật. Bao hàm trong thỏa thuận này là toàn bộ các công ty con (thuộc sở hữu toàn cục hoặc một phần, và các công ty nhỏ trực tiếp hoặc loại gián tiếp) và những chi nhánh của từng Bên. “Thông tin túng thiếu mật” bao gồm, tuy vậy không giới hạn, tin tức được truyền bằng miệng, bằng điện tử hoặc bằng văn bản và tương quan đến các thành phầm phần cứng hoặc phần mềm được xây đắp hoặc không phát hành, khách hàng, nhân viên, đơn vị cung cấp, có mang sản phẩm, tiếp thị hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, thông tin kinh doanh, chế độ hoặc thông thường và thông tin nhận được từ những người dân khác mà các Bên có nghĩa vụ coi là bí mật. Thông tin bí mật được bật mý cho 1 trong hai bên bởi ngẫu nhiên bộ phận hoặc công ty con hoặc cửa hàng đại lý nào của bên kia được đảm bảo an toàn theo thỏa thuận hợp tác này.

Confidential Information shall not include that information defined as Confidential Information above that either các buổi party can conclusively establish: 1) is or subsequently becomes publicly available without either Parties’ breach of obligations owed; 2) was acquired by the Receiving party prior lớn the disclosure of such information by the Disclosing các buổi tiệc nhỏ and without restriction as to use or disclosure; 3) is hereafter rightfully disclosed to lớn Receiving các buổi tiệc nhỏ by a third các buổi tiệc nhỏ without restrictions on its disclosure; or is information which the Receiving các buổi tiệc nhỏ can document was independently developed by the Receiving Party.

Thông tin kín sẽ không bao hàm thông tin được xác định là Thông tin kín đáo ở trên mà 1 trong hai bên có thể tùy chỉnh thiết lập một phương pháp thuyết phục: 1) là hoặc sau đó trở nên công khai minh bạch mà ko do phạm luật nghĩa vụ của các Bên; 2) vẫn được mặt nhận thừa nhận được trước lúc Bên bật mý tiết lộ thông tin đó với không tinh giảm sử dụng hoặc huyết lộ; tiếp sau đây được mặt thứ ba tiết lộ một bí quyết hợp pháp cho mặt nhận mà không có hạn chế máu lộ; hoặc 4) là thông tin mà mặt nhận rất có thể ghi thừa nhận được mặt nhận cách tân và phát triển độc lập.

“Confidential Materials” shall mean all tangible materials containing Confidential Information, including without limitation written or printed documents & computer disks, compact discs or magnetic tapes, whether machine or user readable.

“Tài liệu bảo mật” tức là tất cả những tài liệu hữu hình tất cả chứa tin tức bí mật, bao hàm nhưng không giới hạn tài liệu bởi văn bản hoặc in ấn và đĩa lắp thêm tính, đĩa compact hoặc băng từ, mặc dù máy hay bạn dùng hoàn toàn có thể đọc được.

Restrictions/ Các hạn chế

The Parties shall not disclose any Confidential Information lớn third parties for a period of 72 months following the date of its disclosure by either Party, except to lớn either Party’s consultants as provided below. However, either buổi tiệc ngọt may disclose Confidential Information in accordance with judicial or other Government order, provided that either party shall give the other reasonable notice prior lớn such disclosure và shall comply with any applicable protective order or equivalent.

Các Bên sẽ không tiết lộ ngẫu nhiên Thông tin bí mật nào cho những bên thứ bố trong thời gian 72 mon sau ngày được bật mý bởi 1 trong các hai Bên, bên cạnh cho các chuyên gia tư vấn của một trong các hai bên như được qui định dưới đây. Mặc dù nhiên, một trong những hai Bên có thể tiết lộ Thông tin kín theo lệnh bốn pháp hoặc của chủ yếu phủ, với điều kiện là 1 trong hai bên sẽ giới thiệu thông báo hợp lý khác trước lúc tiết lộ do đó và sẽ tuân thủ mọi lệnh bảo đảm hiện hành hoặc tương đương.

Both Parties shall take reasonable security precautions, at least as great as the precautions taken khổng lồ protect their own respective confidential information, to keep confidential the Confidential Information. Both Parties may disclose Confidential Information or Materials only khổng lồ their own employees, agents or consultants on a need-to-know basis, và shall execute appropriate written agreements with their own employees or consultants sufficient to lớn enable it khổng lồ comply with all provisions of this Agreement.

Cả phía hai bên sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh hợp lý, tối thiểu là bằng những biện pháp phòng ngừa được tiến hành để đảm bảo thông tin kín đáo tương ứng của mình, nhằm giữ kín đáo Thông tin túng bấn mật. Cả phía 2 bên chỉ có thể tiết lộ thông tin hoặc Tài liệu kín cho nhân viên, cửa hàng đại lý hoặc chuyên gia tư vấn của chính bản thân mình trên cơ sở cần phải biết và sẽ tiến hành các thỏa thuận hợp tác bằng văn bản phù phù hợp với nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn của bản thân đủ để được cho phép tuân thủ tất cả các luật pháp của thỏa thuận này .

Confidential Information và Materials may be disclosed, reproduced, summarized or distributed only in pursuance of the Parties’ mutual business interests, and only as otherwise provided hereunder. Both Parties agree to segregate all such Confidential Materials from the confidential materials of others in order to lớn prevent commingling.

Thông tin và Tài liệu bí mật chỉ có thể được ngày tiết lộ, sao chép, nắm tắt hoặc trưng bày theo tiện ích kinh doanh chung của các Bên còn chỉ khi được biện pháp dưới đây. Cả 2 bên đồng ý tách biệt tất cả các Tài liệu kín đó khỏi các tài liệu bí mật của fan khác nhằm tránh hỗn tạp.

Xem thêm: Phần Mềm Vulkan Runtime Libraries Là Gì ? Có Xóa Được Vulkan Run Time Libraries Không

Neither buổi tiệc ngọt may reverse engineer, decompile nor disassemble any software disclosed lớn the other Party. The Receiving các buổi tiệc nhỏ may not use any Confidential Information for any purpose other than for evaluating and pursuing collaborative business activities with the Disclosing Party.

Không mặt nào có thể đảo ngược kỹ thuật, giải thuật hoặc tháo dỡ rời bất kỳ phần mềm như thế nào được bật mí cho bên kia. Mặt nhận ko được sử dụng ngẫu nhiên Thông tin bí mật nào cho bất kỳ mục đích nào quanh đó mục đích đánh giá và theo đuổi các hoạt động kinh doanh hợp tác ký kết với bên tiết lộ.

Rights và Remedies/ Quyền và giải pháp khắc phục

Each tiệc ngọt recognizes & agrees that nothing contained in this Agreement will be construed as granting any rights lớn the Receiving Party, by license or otherwise, khổng lồ use any of the Disclosing Party’s Confidential Information except as specified in this Agreement.

Mỗi mặt công dấn và đồng ý rằng không có nội dung như thế nào trong thỏa thuận hợp tác này sẽ được hiểu là cấp ngẫu nhiên quyền nào cho mặt nhận, bằng bản thảo hoặc bằng phương pháp khác, nhằm sử dụng bất kỳ Thông tin bảo mật nào của Bên tiết lộ trừ khi được dụng cụ trong thỏa thuận này.

Either tiệc ngọt shall notify the other buổi tiệc nhỏ immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information or Materials, or any other breech of this Agreement by either Party, & shall co-operate with the offended các buổi party in every reasonable way lớn help the offended tiệc nhỏ regain possession of the Confidential Information or Materials and prevent its further unauthorized use.

Một trong phía hai bên sẽ thông báo cho bên kia ngay lập tức khi phát hiện nay ra bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin hoặc Tài liệu kín nào, hoặc phần đa vi phạm thỏa thuận hợp tác này của một trong các hai bên và sẽ hợp tác và ký kết với mặt bị vi phạm theo mọi cách hợp lý sẽ giúp đỡ mặt bị phạm luật lấy lại quyền sở hữu tin tức hoặc Tài liệu kín và ngăn ngừa việc thường xuyên sử dụng trái phép.

Either tiệc ngọt must return all originals, copies, reproductions và summaries of Confidential Information or Materials at the other’s request or, at their option, certify destruction of the same.

Một trong 2 bên phải trả lại tất cả bản gốc, phiên bản sao, tái bản và bạn dạng tóm tắt thông tin hoặc Tài liệu kín theo yêu cầu của bên đó hoặc, theo gạn lọc của họ, xác nhận tiêu hủy tài liệu hoặc thông tin kín này.

Both Parties acknowledge that monetary damages may not be a sufficient remedy for unauthorized disclosure of Confidential Information & that the offended buổi tiệc nhỏ shall be entitled, without waiving any other rights or remedies, lớn such injunctive or equitable relief as may be deemed proper by a court of competent jurisdiction. Furthermore, if any Confidential Information of a Disclosing party is disclosed by the Receiving Party, all financial obligations of the Disclosing party to the Receiving tiệc ngọt shall be waived.

Cả phía 2 bên thừa dìm rằng những thiệt sợ hãi tiền tệ có thể không phải là một trong biện pháp hạn chế đủ cho việc bật mý trái phép Thông tin kín đáo và bên bị vi phạm sẽ sở hữu được quyền, mà lại không từ bỏ bỏ ngẫu nhiên quyền hoặc giải pháp khắc phục nào khác, so với biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc phương án khác hoàn toàn có thể được tand có thẩm quyền xem như là đúng. Bên cạnh ra, nếu bất kỳ Thông tin kín đáo nào của Bên bật mý được bật mý bởi bên nhận, tất cả các nghĩa vụ tài bao gồm của Bên tiết lộ cho bên nhận sẽ được miễn trừ.

Either các buổi tiệc nhỏ may visit the other’s premises, with reasonable prior notice và during normal

business hours, to verify compliance with the terms of this Agreement.

Một trong hai Bên rất có thể đến thăm cửa hàng của bên kia, với thông tin trước hợp lí và vào giờ thao tác làm việc bình thường, để xác minh việc tuân thủ các lao lý của thỏa thuận này

Miscellaneous/ Các quy định khác

All Confidential Information & Materials are và shall remain the Property of its owners and

any disclosure of this information or materials does not imply or express a transfer of ownership. This

Tất cả thông tin và Tài liệu kín là và sẽ vẫn là tài sản của chủ tải và mọi tiết lộ thông tin hoặc tài liệu này không ngụ ý hay miêu tả sự chuyển nhượng bàn giao quyền sở hữu. Điều này cũng vận dụng cho tất cả các bởi sáng chế, phiên bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin bí mật thương mại

If either các buổi party provides pre-release (“alpha,” “beta” or other versions) software as Confidential Information or Materials under this Agreement, such pre-release software is provided “as is” without warranty of any kind. The tiệc nhỏ supplying the other with such pre-release software agrees that neither the receiving tiệc nhỏ nor its suppliers shall be liable for any damages whatsoever relating to lớn their use of such pre-release software. Neither các buổi tiệc nhỏ shall intentionally provide software to the other that would damage the operations of the other, including the availability và operation of servers.

Nếu một trong những hai Bên hỗ trợ phần mềm kiến tạo trước (“alpha,” “beta” hoặc các phiên bạn dạng khác) dưới dạng tin tức hoặc Tài liệu bảo mật theo thỏa thuận hợp tác này, ứng dụng phát hành trước kia được hỗ trợ “như thực trạng” mà không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Bên hỗ trợ cho bên kia phần mềm phát hành trước đó đồng ý rằng cả mặt nhận và nhà cung cấp của mặt đó sẽ không còn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào tương quan đến việc họ sử dụng ứng dụng phát hành trước đó. Không mặt nào vắt tình cung cấp phần mềm cho bên đó mà sẽ làm cho hỏng hoạt động của bên kia, bao gồm cả tính khả dụng và hoạt động vui chơi của máy chủ.

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and merges together all prior written or verbal discussions between the Parties as Confidential Information. It shall not be modified except by a written agreement dated subsequent lớn the date of this Agreement and signed by both Parties. None of the provisions of this Agreement shall be deemed khổng lồ have been waived by any act or acquiescence on the part of either Party, their Agents, or employees, but only by an instrument in writing signed by authorized officers of both Parties. No waiver of any provision of this Agreement shall constitute a waiver of any other provision (s) or of the same provision on another occasion.

Thỏa thuận này cấu thành toàn thể thỏa thuận giữa các Bên tương quan đến vấn đề này cùng hợp nhất tất cả các bàn luận bằng văn phiên bản hoặc bởi lời trước đó giữa các bên dưới dạng tin tức Bí mật. Nó sẽ không còn được sửa thay đổi trừ khi có thỏa thuận hợp tác bằng văn phiên bản được đề ngày sau ngày của thỏa thuận hợp tác này và được phía 2 bên ký kết. Không có luật pháp nào trong thỏa thuận này được xem là đã được miễn trừ bởi ngẫu nhiên hành vi hoặc sự đồng ý nào trường đoản cú phía 1 trong những hai Bên, Đại lý hoặc nhân viên cấp dưới của họ, nhưng mà chỉ bởi một văn bản được ký kết bởi những nhân viên được ủy quyền của tất cả hai Bên. Câu hỏi miễn trừ bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận hợp tác này vẫn cấu thành sự miễn trừ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc của thuộc một pháp luật trong một cơ hội khác

If either các buổi party employs attorneys khổng lồ enforce any rights arising out of or relating to lớn this Agreement, the prevailing tiệc ngọt shall be entitled to lớn recover reasonable attorney’s fees. This Agreement shall be construed and controlled by the laws of Hong Kong and both Parties further consent lớn jurisdiction by the courts of Singapore. Process may be served on either tiệc nhỏ by mail, postage prepaid, certified or registered, return receipt requested, or by such other method as is authorized by the statutes of Singapore.

Nếu 1 trong các hai Bên thực hiện luật sư nhằm thực thi bất kỳ quyền nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, mặt thắng kiện sẽ sở hữu được quyền tịch thu phí công cụ sư hòa hợp lý. Thỏa thuận hợp tác này sẽ tiến hành hiểu và điều hành và kiểm soát bởi điều khoản của Hồng Kông và cả hai Bên đồng ý quyền tài phán của tandtc Singapore. Thừa trình có thể được giữ hộ cho một trong những hai bên bởi thư, cước mức giá trả trước, đã xác nhận hoặc đăng ký, yêu cầu trả lại biên thừa nhận hoặc bởi phương thức khác như được ủy quyền vì chưng các luật đạo của Singapore

Subject lớn the limitations mix forth in this Agreement, this Agreement will inure khổng lồ the benefit of và binding upon the Parties their successors và assigns. If any provision of this Agreement shall be held by a court of competent jurisdiction lớn be illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force và effect. All obligations created by this Agreement shall survive change or termination of the Parties’ business relationship.

Theo các giới hạn được công cụ trong thỏa thuận này, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực đối với ích lợi và ràng buộc so với các Bên, người kế quyền và kế nhiệm của họ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng tòa án bao gồm thẩm quyền xét xử xem là bất hợp pháp, không phù hợp lệ hoặc cấp thiết thi hành, các điều khoản còn lại vẫn vẫn có hiệu lực đầy đủ. Tất cả các nhiệm vụ được tạo thành bởi thỏa thuận hợp tác này đang vẫn có hiệu lực hiện hành sau khi biến hóa hoặc ngừng mối quan liêu hệ sale của các Bên.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement through their duly authorized representatives on the date mix forth above.

Xem thêm: Swift Code Là Gì? Mã Swift Code Ngân Hàng Mã Swift Là Gì

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, những Bên theo đây đã triển khai Thỏa thuận này trải qua các đại diện được ủy quyền vừa lòng lệ của họ vào ngày được nêu sinh sống trên

 Company ABC. Discloser/ bên tiết lộ:

Signed/ Đã ký:________________________ Signed/ Đã ký:_______________________

Name/ Tên: Mr. Robert Brown Name/ Tên:

Title: Vice President of Strategic of Sales Title/ Chức vụ:

Chức vụ: Phó quản trị chiến lược bán hàng

 Company ABC.

Liên hệ với chuyên gia khi đề xuất hỗ trợ