Consequence Là Gì

  -  

hậu quả, hệ quả, tầm quan lại trọng là các bạn dạng dịch hàng đầu của "consequence" thành giờ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: There could be consequences. ↔ rất có thể sẽ có hậu quả.


But we're not quite so good at dealing with the consequences.

Những cũng không giải quyết tốt phần lớn hệ quả sau đó.


*

*

As a consequence of the accident, sweeping changes were made to lớn international airline regulations & to aircraft.

Bạn đang xem: Consequence là gì


None of us can ever adequately appreciate in mortality the full beneficial consequences of the Atonement.
Trong cuộc sống trần thế, không có bất kì ai trong chúng ta có thể biết ơn đầy đủ một phương pháp trọn vẹn phần đông kết quả mang lại tác dụng của Sự Chuộc Tội.
Yet if his temperature were lớn increase by just a few degrees, that could have devastating consequences.
It is not unfair khổng lồ be clear, as Alma was with Corianton, about the consequences of sinful choices and lack of repentance.
Thật là điều vô tư để được rõ ràng, như An Ma sẽ nói với Cô Ri An Tôn, về các hậu quả của những lựa chọn đầy tội lỗi và thiếu sự hối cải.
Hence, Paul’s final exhortation lớn the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always hahoidapthutuchaiquan.vnng plenty to bởi vì in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
Vì vậy, lời khuyên cuối cùng của Phao-lô cho những người Cô-rinh-tô tương thích cho ngày nay cũng tương tự cho nhì ngàn năm trước đây: “Vậy, hỡi bạn bè yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy có tác dụng công-hoidapthutuchaiquan.vnệc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của bạn bè trong Chúa chẳng yêu cầu là vô-ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
We have experienced it all, including the consequences of different public laws & policies, disappointments, tragedies, và deaths in our own families.
Chúng tôi đã thử qua hết các kinh nghiệm kia rồi, của cả những hậu quả của mức sử dụng pháp, chính sách, những thất vọng, thảm cảnh, và chết choc trong gia đình của chúng tôi.
The narrative is also of interest lớn us because it highlights the blessings that come from obedience khổng lồ the true God và the consequences of disobedience khổng lồ him.
Lời trần thuật cũng đáng cho họ chú ý vị nêu nhảy những ân phước có được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật cùng hậu quả thảm sợ khi bất tuân lệnh Ngài.
The incident I just recounted, while a difficult travel situation, was brief, and there were no lasting consequences.
Sự câu hỏi tôi vừa thuật lại, mặc dù đó là một chuyến hành trình khó khăn, thì ngắn ngủi và không tồn tại những hậu quả thọ dài.
If these two kinds of death had not been overcome by Jesus Christ’s Atonement, two consequences would have resulted: our bodies and our spirits would have been separated forever, và we could not have lived again with our Heavenly Father (see 2 Nephi 9:7–9).

Xem thêm: Vốn Sự Nghiệp Là Gì - Vốn Đầu Tư Công Là Gì


Nếu hai cái chết này sẽ không được Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su khắc phục, thì sẽ sở hữu hai hậu quả: thể xác với linh hồn của bọn họ sẽ bị tách bóc lìa vĩnh hoidapthutuchaiquan.vnễn, và chúng ta không thể quay lại với phụ thân Thiên Thượng của bản thân mình (xin xem 2 Nê Phi 9:7–9).
The IMC seeks to exploit the Frontier"s rich resources regardless of the consequences for planetary enhoidapthutuchaiquan.vnronments & cihoidapthutuchaiquan.vnlian populations, while the Militia fight to expel the IMC and gain the Frontier"s independence.
IMC tra cứu cách khai quật tài nguyên đa dạng mẫu mã của Frontier bất kể hậu quả đối với môi trường của các hành tinh với dân cư, trong khi Frontier Militia võ thuật để trục xuất IMC cùng giành chủ quyền cho Frontier.
While we live in this system of things, all of us suffer the consequences of inherited imperfection.
Ngày làm sao còn sinh sống trong thế gian này thì ngày đó tất cả bọn họ còn nên chịu đựng hậu quả của sự bất toàn di truyền.
I don"t believe in a life or history written as decision "A" led khổng lồ consequence "B" led lớn consequence "C" -- these neat narratives that we"re presented with, and that perhaps we encourage in each other.
Càng không tin tưởng vào tiểu sử hoặc lịch sử hào hùng được hoidapthutuchaiquan.vnết theo kiểu chọn "A" dẫn đến hậu quả "B" kế tiếp kết quả "C"-- những mẩu truyện mạch lạc ta giỏi được nghe, chắc rằng chỉ nhằm mục tiêu động hoidapthutuchaiquan.vnên ta.
This has the important consequence that the whole organisation of the production process is reshaped & re-organised to lớn conform with economic rationality as bounded by capitalism, which is expressed in price relationships between inputs and outputs (wages, non-labour factor costs, sales và profits) rather than the larger rational context faced by society overall—that is, the whole process is organised and re-shaped in order to lớn conform khổng lồ "commercial logic".
Điều này còn có hệ quả đặc biệt quan trọng là cục bộ tổ chức của quy trình sản xuất được định hình lại và tổ chức triển khai lại để phù hợp với tính phải chăng kinh tế như ràng buộc vày chủ nghĩa tứ bản, được biểu hiện trong mối quan hệ giá chỉ giữa đầu vào và cổng output (tiền lương, ngân sách nhân tố phi lao động, bán sản phẩm và lợi nhuận) chứ chưa phải là bối cảnh hợp lý và phải chăng lớn hơn mà lại xã hội phải đương đầu chung - có nghĩa là toàn bộ quá trình được tổ chức triển khai và tái định hình để cân xứng với "logic yêu thương mại".
However, the spirit creature then contradicted God & lied about the consequences of disobedience, saying: “You positively will not die.
The development of a three-field rotation system for planting crops increased the usage of land from one half in use each year under the old two-field system to two-thirds under the new system, with a consequent increase in production.
Sự cách tân và phát triển của cơ chế quay vòng ba vụ vào trồng trọt ngày càng tăng tận dụng đất đai từ bỏ nửa năm trong chính sách hai vụ hồi đó lên hai phần ba thời gian trong năm, kéo từ đó là năng suất tăng lên.
Consequently, the third identity is generally seen khổng lồ be more open and tolerant towards others, & is often in tension with the more traditional and insular identities of the interior.

Xem thêm: Bị Nổi Mụn Nước Khắp Người Là Bệnh Gì ? 9 Bệnh Gây Nổi Mụn Nước Khắp Người Cần Lưu Ý


Do đó, công dụng thứ bố thường được biết cởi mở hơn cùng khoan dung hơn, và thường stress với các đặc tính truyền thống lịch sử và cô lập hơn của quanh vùng nội lục.
McAfee et al. Criticized this as being tautological by putting the "consequences of the definition into the definition itself."
McAfee và cùng sự. Chỉ trích vấn đề đó là tautological bằng cách đặt "hậu quả của khái niệm vào chính định nghĩa."
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M