Current Portion Là Gì

  -  

Tiếng Anh siêng ngành vẫn là một thách thức mà bất kỳ người học nào cũng cần yêu cầu trải qua, đặc trưng với một ngành “khó nhằn” như chăm ngành kế toán. Giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán là 1 phần kiến thức mà bất kể ai có tác dụng kế toán, kiểm toán, tài chính cũng cần được trang bị mang lại mình.


Bạn đang xem: Current portion là gì


Xem thêm: Financial And Accounting Department Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hiểu được khó khăn này của các kế toán viên, hoidapthutuchaiquan.vn xin gửi tới bạn gọi loạt bài từ vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán tài chính – Kiểm toán. Thuộc theo dõi nội dung bài viết ngay nhé!

Tổng hòa hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế toán

Sau đây hoidapthutuchaiquan.vn share tổng hợp list từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán. Mời bạn đoán xem nhé!
Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Muối Kosher Salt Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

*
Từ vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán
Accounting entry /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/ —- bút toánAccrued expenses /əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/ —- túi tiền phải trảAccumulated /əˈkjuːmjʊleɪtɪd/ —- lũy kếAdvanced payments lớn suppliers /ədˈvɑːnst ˈpeɪmənts tuː səˈplaɪəz/ —- Trả trước fan bánAdvances to lớn employees /ədˈvɑːnsɪz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz/ —- trợ thì ứngAssets /ˈæsɛts/ —- Tài sảnBalance sheet /ˈbæləns ʃiːt/ —- Bảng bằng vận kế toánBookkeeper /ˈbʊkˌkiːpə/ —- fan lập báo cáoCapital construction /ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃən/ —- thành lập cơ bảnCash /kæʃ/—- chi phí mặtCash at bank /kæʃ æt bæŋk/ —- Tiền gởi ngân hàngCash in hand /kæʃ ɪn hænd/ —- Tiền khía cạnh tại quỹ Cash in transit /kæʃ ɪn ˈtrænsɪt/—- Tiền đang chuyển Check và take over /ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/ —- nghiệm thu Construction in progress /kənˈstrʌkʃən ɪn ˈprəʊgrəs/ —- túi tiền xây dựng cơ bản dở dang Cost of goods sold /kɒst ɒv gʊdz səʊld/—- giá vốn phân phối hàng Current assets /ˈkʌrənt ˈæsɛts/—- tài sản lưu rượu cồn và đầu tư ngắn hạn Current portion of long-term liabilities /ˈkʌrənt ˈpɔːʃən ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ —- Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả Deferred expenses /dɪˈfɜːd ɪksˈpɛnsɪz/ —- ngân sách chờ kết chuyểnDeferred revenue /dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnju/ —- người tiêu dùng trả chi phí trước Depreciation of fixed assets /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv fɪkst ˈæsɛts/ —- Hao mòn lũy kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hìnhDepreciation of leased fixed assets /dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv liːst fɪkst ˈæsɛts/ —- Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chínhEquity and funds /ˈɛkwɪti ænd fʌndz/ —- Vốn và quỹ Exchange rate differences /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ˈdɪfrənsɪz/ —- Chênh lệch tỷ giáExpense mandate /ɪksˈpɛns ˈmændeɪt/ —- ủy nhiệm chi Expenses for financial activities /ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/—- túi tiền hoạt hễ tài chính Extraordinary expenses /ɪksˈtrɔːdnri ɪksˈpɛnsɪz/—- ngân sách bất thường Extraordinary income /ɪksˈtrɔːdnri ˈɪnkʌm/—- thu nhập cá nhân bất thường Extraordinary profit /ɪksˈtrɔːdnri ˈprɒfɪt/—- roi bất thườngFigures in /ˈfɪgəz ɪn/: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios /faɪˈnænʃəl ˈreɪʃɪəʊz/ —- Chỉ số tài chính Financials /faɪˈnænʃəlz/ —- Tài chính Finished goods /ˈfɪnɪʃt gʊdz/—- thành phẩm tồn kho Fixed asset costs /fɪkst ˈæsɛt kɒsts/—- Nguyên giá bán tài sản cố định hữu hìnhFixed assets /fɪkst ˈæsɛts/ —- gia sản cố địnhGeneral & administrative expenses /ˈʤɛnərəl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz/—- chi phí thống trị doanh nghiệpGoods in transit for sale /gʊdz ɪn ˈtrænsɪt fɔː seɪl/ —- Hàng giữ hộ đi bánGross profit /grəʊs ˈprɒfɪt/—- roi tổngGross revenue /grəʊs ˈrɛvɪnju/ —- lợi nhuận tổngIncome from financial activities /ˈɪnkʌm frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/—- Thu nhập chuyển động tài chínhInstruments and tools /ˈɪnstrʊmənts ænd tuːlz/—- Công cụ, pháp luật trong khoIntangible fixed asset costs/ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛt kɒsts/ —- Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hìnhIntangible fixed assets /ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts/ —- Tài sản cố định và thắt chặt vô hìnhIntra-company payables /ˈɪntrə-ˈkʌmpəni ˈpeɪəblz/—- đề xuất trả các đơn vị nội bộ Inventory /ˈɪnvəntri/ —- mặt hàng tồn khoInvestment and development fund /ɪnˈvɛstmənt ænd dɪˈvɛləpmənt fʌnd/ —- Quỹ đầu tư chi tiêu phát triểnItemize /ˈaɪtəmaɪz/ —- mở tiểu khoảnLeased fixed asset costs /liːst fɪkst ˈæsɛt kɒsts/—- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chínhLeased fixed assets /liːst fɪkst ˈæsɛts/—- Tài sản cố định thuê tài chínhLiabilities /ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ —- Nợ bắt buộc trảLong-term borrowings /ˈlɒŋtɜːm ˈbɒrəʊɪŋz/—-Vay lâu năm hạnLong-term financial assets /ˈlɒŋtɜːm faɪˈnænʃəl ˈæsɛts/—- những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạnLong-term liabilities /ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ —- Nợ nhiều năm hạnLong-term mortgages, collateral, deposits /ˈlɒŋtɜːm ˈmɔːgɪʤɪz, kɒˈlætərəl, dɪˈpɒzɪts/—- những khoản cố kỉnh chấp, ký cược, ký kết quỹ nhiều năm hạnLong-term security investments /ˈlɒŋtɜːm sɪˈkjʊərɪti ɪnˈvɛstmənts/—- Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạnMerchandise inventory /ˈmɜːʧəndaɪz ˈɪnvəntri/—- mặt hàng hoá tồn khoNet profit /nɛt ˈprɒfɪt/—- lợi tức đầu tư thuầnNet revenue /nɛt ˈrɛvɪnju/—- doanh thu thuầnNon-business expenditure source /nɒn-ˈbɪznɪs ɪksˈpɛndɪʧə sɔːs/—- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệpNon-business expenditures/nɒn-ˈbɪznɪs ɪksˈpɛndɪʧəz/ —- chi sự nghiệpNon-current assets /nɒn-ˈkʌrənt ˈæsɛts/—- Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư dài hạnOperating profit /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈprɒfɪt/—- lợi nhuận từ hoạt động SXKDOther current assets /ˈʌðə ˈkʌrənt ˈæsɛts/ —- tài sản lưu hễ khácOther funds /ˈʌðə fʌndz/—- Nguồn tởm phí, quỹ khácOther long-term liabilities /ˈʌðə ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/—- Nợ lâu dài khácOther payables /ˈʌðə ˈpeɪəblz/—- Nợ khácOther receivables /ˈʌðə rɪˈsiːvəblz/ —- các khoản yêu cầu thu khácOther short-term investments /ˈʌðə ʃɔːt-tɜːm ɪnˈvɛstmənts/—- Đầu tư thời gian ngắn khácOwner’s’ equity /ˈəʊnəz ˈɛkwɪti/—- nguồn chi phí chủ sở hữuPayables lớn employees /ˈpeɪəblz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz/ —- đề xuất trả công nhân viênPrepaid expenses /ˌpriːˈpeɪd ɪksˈpɛnsɪz/—- túi tiền trả trướcProfit before taxes /ˈprɒfɪt bɪˈfɔː ˈtæksɪz/—- lợi tức đầu tư trước thuếProfit from financial activities /ˈprɒfɪt frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/—- roi từ vận động tài chínhProvision for devaluation of stocks /prəˈvɪʒən fɔː ˌdiːvæljʊˈeɪʃən ɒv stɒks/—- Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn khoPurchased goods in transit /ˈpɜːʧəst gʊdz ɪn ˈtrænsɪt/—- Hàng cài đặt đang đi bên trên đườngRaw materials /rɔː məˈtɪərɪəlz/ —- Nguyên liệu, vật tư tồn khoReceivables /rɪˈsiːvəblz/—- các khoản bắt buộc thuReceivables from customers /rɪˈsiːvəblz frɒm ˈkʌstəməz/ —- phải thu của khách hàngReconciliation /ˌrɛkənsɪlɪˈeɪʃən/ —- đối chiếuReserve fund /rɪˈzɜːv fʌnd/—- Quỹ dự trữRetained earnings /rɪˈteɪnd ˈɜːnɪŋz/—- Lợi nhuận không phân phốiRevenue deductions /ˈrɛvɪnjuː dɪˈdʌkʃənz/—- các khoản sút trừSales expenses /seɪlz ɪksˈpɛnsɪz/—- ngân sách chi tiêu bán hàngSales rebates /seɪlz ˈriːbeɪts/—- tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàngSales returns /seɪlz rɪˈtɜːnz/ —- Hàng cung cấp bị trả lạiShort-term borrowings /ʃɔːt-tɜːm ˈbɒrəʊɪŋz/ —- vay mượn ngắn hạnShort-term investments /ʃɔːt-tɜːm ɪnˈvɛstmənts/—- những khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạnShort-term liabilities /ʃɔːt-tɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ —- Nợ ngắn hạnShort-term mortgages, collateral, deposits /ʃɔːt-tɜːm ˈmɔːgɪʤɪz, kɒˈlætərəl, dɪˈpɒzɪts/—- các khoản rứa chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạnShort-term security investments /ʃɔːt-tɜːm sɪˈkjʊərɪti ɪnˈvɛstmənts/—- Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạnStockholders’ equity /ˈstɒkˌhəʊldəz ˈɛkwɪti/—- nguồn vốn kinh doanhSurplus of assets awaiting resolution /ˈsɜːpləs ɒv ˈæsɛts əˈweɪtɪŋ ˌrɛzəˈluːʃən/—- tài sản thừa hóng xử lýTangible fixed assets /ˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts/—- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hìnhTaxes và other payables to the State budget /ˈtæksɪz ænd ˈʌðə ˈpeɪəblz tuː ðə steɪt ˈbʌʤɪt/ —- Thuế và các khoản buộc phải nộp công ty nướcTotal assets /ˈtəʊtl ˈæsɛts/—- tổng cộng tài sảnTotal liabilities and owner’s’ equity /ˈtəʊtl ˌlaɪəˈbɪlɪtiz ænd ˈəʊnəz ˈɛkwɪti/—- tổng cộng nguồn vốnTrade creditors /treɪd ˈkrɛdɪtəz/—- buộc phải trả cho những người bánTreasury stock /ˈtrɛʒ(ə)ri stɒk/—- cổ phiếu quỹWelfare and reward fund /ˈwɛlfeər ænd rɪˈwɔːd fʌnd/—- Quỹ khen thưởng với phúc lợiWork in progress /wɜːk ɪn ˈprəʊgrəs/—- ngân sách chi tiêu sản xuất marketing dở dang