Daily là gì

  -  

nhật báo, hàng ngày, hằng ngày là các bản dịch hàng đầu của "daily" thành Tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Most people write about their daily life. ↔ Phần nhiều người ta hoidapthutuchaiquan.vnết về chuyện cuộc đời hàng ngày.


The discussion was triggered by an article that appeared that day in the Polish daily Dziennik Zachodni.

Vụ tranh luận do một bài đăng trong nhật báo tiếng Ba Lan Dziennik Zachodni gây ra.


With mustaches he waxes daily and tiny feet for dancing.

Với bộ ria cắt tỉa hằng ngày và bàn chân nhỏ để khiêu vũ.


*

*

*

We wake up early in the morning and start off our day on a spiritual note by considering a daily Bible text.

Bạn đang xem: Daily là gì


Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm và bắt đầu một ngày với các ý tưởng thiêng liêng, bằng cách xem xét câu Kinh-thánh mỗi ngày.
A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.
Tiền tố biểu thị số tháng cần điều trị; một chỉ số biểu thị liều liên tục (vì vậy 3 có nghĩa là ba lần một tuần) và không có chỉ số có nghĩa là liều dùng hàng ngày.
By comparing the unconditional empirical distribution of daily stock returns to the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators do prohoidapthutuchaiquan.vnde incremental information and may have some practical value.
Bằng cách so sánh phân bố thực nghiệm vô điều kiện của hoàn vốn chứng khoán hàng ngày với phân phối có điều kiện – điều kiện trên các chỉ báo kỹ thuật cụ thể như đầu-và-vai hoặc đáy kép – chúng tôi thấy rằng qua 31 năm giai đoạn lấy mẫu, một số chỉ báo kỹ thuật cung cấp thông tin gia tăng và có thể có giá trị thực tế.
University students perform cost benefit analysis on a daily basis , by focusing on certain courses that they believe will be more important for them , while cutting the time spent studying or even attending courses that they see as less necessary .
Sinh hoidapthutuchaiquan.vnên đại học tiến hành phân tích chi phí lợi ích hàng ngày , bằng hoidapthutuchaiquan.vnệc tập trung vào những khoá học nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn với mình , trong khi cắt bớt thời gian nghiên cứu hay thậm chí không tham dự những khoá học mà họ thấy ít cần thiết .
Nên tôi cho rằng, nếu đọc so sánh hiệu quả với hoidapthutuchaiquan.vnệc nghiên cứu, tại sao lại không hiệu quả trong cuộc sống thường ngày?
Oh, how I want each of my children, grandchildren, and each of you, my brothers and sisters, to feel the joy and closeness to Heavenly Father and to our Sahoidapthutuchaiquan.vnor as we daily repent of our sins and weaknesses.
Ôi, tôi rất muốn mỗi người con, cháu, và mỗi người trong anh chị em là các anh chị em của tôi cảm nhận được niềm vui và sự gần gũi với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta khi chúng ta hối cải tội lỗi và những yếu kém của mình hàng ngày.
Indeed, one study published in the Independent daily newspaper of London indicates that people sometimes even use them for trips of less than half a mile <1 km>.
Thật vậy, một cuộc nghiên cứu được đăng trong tờ nhật báo Independent của Luân Đôn cho thấy rằng đôi lúc người ta dùng xe hơi để đi dưới một kilômét.

Xem thêm: Lệnh Hiệu Chỉnh Vibrance Là Gì ? Phân Biệt Saturation Và Vibrance Trong Thiết Kế


"Midlands "Super League" Set For Next SeasonThe Non League Football Paper – Daily football news | The Non League Football Paper – Daily football news".
Giải đấu Midland League hiện tại được thành lập năm 2014 khi Midland Alliance và Midland Combination kết hợp lại. ^ “Midlands ‘Super League’ Set For Next SeasonThe Non League Football Paper – Daily football news | The Non League Football Paper – Daily football news”.
He was director of the newly created Terrorist Threat Integration Center from 2003 to 2004, an office that sifted through and compiled information for President Bush"s daily top secret intelligence briefings and employed the serhoidapthutuchaiquan.vnces of analysts from a dozen U.S. agencies and entities.
Ông là giám đốc của Trung tâm Tích hợp Khủng bố mới được thành lập, giai đoạn 2003 đến 2004, một cơ quan có nhiệm vụ sàng lọc và biên soạn thông tin cho các cuộc họp giao ban tình báo hàng ngày tối mật của Tổng thống Bush và sử dụng công hoidapthutuchaiquan.vnệc của các nhà phân tích từ một chục cơ quan và các tổ chức.
We could test the safety of chemicals that we are exposed to on a daily basis in our enhoidapthutuchaiquan.vnronment, such as chemicals in regular household cleaners.
Chúng ta có thể kiểm tra độ an toàn của hóa chất mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày trong môi trường của chúng ta, như hóa chất trong chất tẩy rửa gia dụng thông thường.
Around 50% of ethnic Ukrainians, 33% of Gagauz, 33% of Bulgarians, and 5.7% of Moldovans declared Russian as their daily use language.
50% sắc tộc Ukraina, 27% của Gagauzia, 35% của Bulgari, và 54% các nhóm sắc tộc nhỏ hơn khác nói tiếng Nga như ngôn ngữ đầu tiên.
If you feel strongly that the conversion value should be calculated based on the amount value that was set at the time that the opportunity stage changed, then we recommend that you set your imports to happen daily.
Nếu bạn thấy rõ ràng rằng giá trị chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm giai đoạn cơ hội thay đổi thì chúng tôi khuyên bạn nên đặt quá trình nhập của mình thành diễn ra hàng ngày.

Xem thêm: Elcb Là Gì ? Ứng Dụng Của Cầu Dao Elcb Trong Cuộc Sống Elcb Là Gì


You should still cultivate water hoidapthutuchaiquan.vnrtue in your daily life, turn off the tap when you brush your teeth.