Electron hóa trị là gì

  -  

- nguyên lý 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Electron hóa trị là gì

- chế độ 2: các nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- phép tắc 3: những nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần đa electron có tác dụng tham gia hình thành link hóa học (electron phần bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số sản phẩm tự của ô thành phần đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) trình làng các chu kì

- Chu kì 1: có 2 nguyên tố $H,(Z=1)$ mang lại $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố $Li,(Z=3)$ mang lại $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 yếu tố $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: có 18 yếu tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: gồm 32 yếu tắc $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: ban đầu từ thành phần $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố gồm $Z=110$, đây là một chu kì không hoàn thành.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Ngự Lâm Quân Là Gì ? Meaning Of Word Ngự Lâm

c) Phân nhiều loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ thừa nhận xét:

- các nguyên tố trong cùng chu kì bao gồm số lớp electron cân nhau và bằng số thứ từ của chu kì.

- khởi đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt: Lantan với Actini.

+ bọn họ Lantan: có 14 nguyên tố thua cuộc $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 yếu tắc sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tựa như nhau, do đó có đặc thù hóa học gần giống nhau cùng được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 đội A (đánh số từ bỏ IA mang đến VIIIA) với 8 team B (đánh số tự IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB tất cả 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị cân nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* nhóm A:

- nhóm A có 8 nhóm từ IA cho VIIIA.

- các nguyên tố đội A bao gồm nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ nguyên tố $s$: nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) cùng nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: đội IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số đồ vật tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ ví như $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ nếu như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* team B:

- nhóm B bao gồm 8 nhóm được khắc số từ IIIB cho VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang yêu cầu trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm những nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Cách Mua Bán Trên Binance Dành Cho Người, Cách Giao Dịch Trên Sàn Binance

- team B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)