Forensic Science Là Gì

  -  
Enjoy our range of forensic science facts. Enjoy interesting information about forensics that will help you understand what forensic science is and how scientists use it to solve crime.Hãy tận hưởng nhiều sự thật về khoa học pháp y của chúng tôi nhé. Thưởng thức những thông tin thú vị về pháp y sẽ giúp bạn hiểu khoa học pháp y là gì và cách mà các nhà khoa học sử dụng nó để giải quyết tội phạm.Learn about different types of forensic science, how it is used in laboratories, where you might find it in popular culture and much more.Tìm hiểu về các loại khoa học pháp y khác nhau, nó được sử dụng trong các phòng thí nghiệm như thế nào, nơi bạn có thể tìm thấy nó trong văn hóa đại chúng và nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang xem: Forensic science là gì


*

Forensic science uses a range of sciences to answer questions related to legal situations. / Khoa học pháp y sử dụng nhiều môn khoa học để trả lời các câu hỏi liên quan đến các tình huống pháp lý.
*

Forensic science is often used in relation to criminal matters, a lawyer may want to prove someone was present at the location of a crime for example. / Khoa học pháp y thường được sử dụng liên quan đến các vấn đề hình sự, chẳng hạn như một luật sư có thể muốn chứng minh một người nào đó đã có mặt tại địa điểm phạm tội.
*

Samples from a crime scene are analyzed in a laboratory by specialists. / Các mẫu từ hiện trường vụ án được phân tích trong phòng thí nghiệm bởi các chuyên gia.
*

Samples can include things like fingerprints, hair and gunshot residue. / Các mẫu có thể bao gồm những thứ như dấu vân tay, tóc và dư lượng thuốc súng.
*

While some forensic tests can be completed in as little as an hour, others may take months. There are a large range of specialist fields in forensics including forensic pathology, forensic toxicology, forensic anthropology, forensic chemistry, DNA analysis, forensic entomology, computational forensics and more. / Trong khi một số xét nghiệm pháp y có thể được hoàn thành trong ít nhất là một giờ, những xét nghiệm khác có thể mất đến vài tháng. Có rất nhiều lĩnh vực chuyên môn trong pháp y gồm bệnh học pháp y, độc học pháp y, nhân chủng học pháp y, hóa học pháp y, phân tích ADN, côn trùng pháp y, tin học pháp y và nhiều hơn nữa.

Xem thêm: Front Office Là Gì ? Nguồn Gốc Và Nhân Viên Front Office Các Bộ Phận Trong Một Front Office


In the case of forensic entomology, scientists examine insects found in and around human remains to determine the time of death. / Trong trường hợp côn trùng pháp y, các nhà khoa học kiểm tra côn trùng được tìm thấy còn sót lại trong và xung quanh tử thi để xác định thời gian tử vong.
Forensic toxicology studies the effect of drugs and poisons on the human body in relation to medical and legal situations. / Độc học phá y nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc và chất độc trên cơ thể người liên quan đến các tình huống y học và pháp lý.
The famous fictional character Sherlock Holmes used forensic science as one of his methods for investigating crimes. / Nhân vật hư cấu nổi tiếng Sherlock Holmes sử dụng khoa học pháp y như một trong những phương pháp của mình để điều tra các tội phạm.
Examples of forensic science can be found throughout popular culture, including television shows such as CSI, Bones, NCIS, Law & Order and the Mentalist, which all use forensic science as part of their story lines. / Các ví dụ về khoa học pháp y có thể được tìm thấy khắp các nền văn hóa đại chúng, gồm các chương trình truyền hình như CSI, Bones, NCIS, Law & Order và Mentalist, tất cả đều sử dụng khoa học pháp y như một phần trong câu chuyện của họ.

Xem thêm: Mã Bưu Điện 5 Số Của 63 Tỉnh Thành Việt Nam Cập Nhật 2020, Mã Bưu Điện Của 63 Tỉnh Thành Việt Nam (Năm 2018)


CSI: Crime Scene Investigation has been particularly popular, leading to a number of spin off shows, books and video games. It has even created a so called "CSI effect" where members of the public have exaggerated expectations of forensic science due to their use on television shows. / CSI: Crime Scene Investigation đặc biệt rất phổ biến, dẫn đến một loạt các chương trình ăn theo, sách và trò chơi điện tử. Nó thậm chí còn tạo ra một cái gọi là "hiệu ứng CSI", nơi các thành viên cộng đồng đã phóng đại những khả năng của khoa học pháp y do họ sử dụng trên các chương trình truyền hình.
11 bí mật của các biểu tượng nổi tiếng mà 90% người không hề biết