HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*


QUY ĐỊNH

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quytrong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

____________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này điều chỉnh về chính sách học bổng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên Đại học chính quy (sau đây gọi tắt là sinh viên) còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học và thỏa mãn điều kiện xét học bổng theo quy định tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (hoidapthutuchaiquan.vn).

Bạn đang xem: Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

Điều 2. Tên học bổng

Học bổng hoidapthutuchaiquan.vn có 03 loại học bổng đang áp dụng với tên gọi cụ thể như sau:

1. Học bổng Khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn:

- Dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng.

- Dành cho tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

2. Học bổng Hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn:

- Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách, có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

- Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

3. Học bổng từ các đơn vị ngoài trường: là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài hoidapthutuchaiquan.vn cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được hoidapthutuchaiquan.vn liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

Điều 3. Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn

1. Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn là số tiền hoidapthutuchaiquan.vn dành để cấp học bổng cho sinh viên chính quy, được hình thành từ các nguồn sau:

- Trích tỷ lệ % từ nguồn thu học phí ĐHCQ để lập quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trích từ Quỹ hỗ trợ sinh viên hoidapthutuchaiquan.vn;

- Nguồn học bổng huy động các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp và liên kết từ các đơn vị ngoài trường.

2. Từ Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn, Hiệu trưởng quyết định tổng số tiền phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm.

Điều 4. Suất học bổng hoidapthutuchaiquan.vn

Có 02 loại suất học bổng hoidapthutuchaiquan.vn:

- Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

- Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

Điều 5. Căn cứ xét học bổng hoidapthutuchaiquan.vn

1. Điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại. Cụ thể:

- Điểm trung bình tích lũy (sau đây gọi là kết quả học tập) là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng được tính theo công thức sau:

*

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng.

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i.

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng.

n: số học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng. Bao gồm tất cả học phần trả nợ, cải thiện, tự chọn; không tính các học phần chuyển điểm (kể cả học phần Tiếng Anh); không tính học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ 2.

- Điểm rèn luyện (sau đây gọi là kết quả rèn luyện) được căn cứ theo Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng về Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy.

2. Đối với tân sinh viên, căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào hoidapthutuchaiquan.vn hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của trường.

Điều 6. Nguyên tắc chung

- Tất cả học bổng huy động từ các nguồn trong và ngoài trường sẽ được quy đổi tương đương với các suất học bổng hoidapthutuchaiquan.vn (kể cả các suất học bổng của các đơn vị tài trợ trao trực tiếp cho các Khoa/Viện đào tạo, Đoàn TN - Hội SV và cho sinh viên);

- Mỗi sinh viên chỉ được nhận tương đương 01 suất học bổng toàn phần trong học kỳ xét học bổng hoidapthutuchaiquan.vn, trừ trường hợp học bổng được trao dưới dạng hiện vật, suất học, ...;

- Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn, học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn được công bố vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm;

- Học bổng hoidapthutuchaiquan.vn chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ hai không được xét cấp học bổng. Các khóa trước khóa 44 xét cấp học bổng từ học kỳ 2; từ khóa 44 trở về sau xét cấp học bổng từ học kỳ 1.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP hoidapthutuchaiquan.vn

Điều 7. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn

1. Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

2. Tân sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn cần thỏa các điều kiện sau:

- Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

Điều 8. Các mức học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn

1. Đối với sinh viên các khóa:

- Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc;

- Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

- Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

2. Đối với tân sinh viên, xét cấp học bổng căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

Xem thêm: Donated Là Gì Và Cách Donate Như Thế Nào? Cách Donate Trên Youtube Như Thế Nào

Điều 9. Nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn

- Phòng QLĐT-CTSV xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn và trình Hội đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào:

+ Số tiền phân bổ cho học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn đối với từng chuyên ngành, từng khóa học;

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên; Đối với tân sinh viên căn cứ vào điểm xét tuyển đầu vào.

- Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP hoidapthutuchaiquan.vn

Điều 10. Điều kiện tham gia học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn

1. Sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

2. Tân sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn cần thỏa các điều kiện sau:

- Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

Điều 11. Các mức học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn

1. Học bổng toàn phần, cấp cho các đối tượng sinh viên như sau:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

- Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và điểm trúng tuyển đầu vào xét từ trên xuống trong kỳ xét học bổng.

2. Học bổng bán phần: cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Điều 12. Nguyên tắc xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn

- Sinh viên nộp đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn.

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên tiến hành xét hồ sơ đủ các điều kiện và xây dựng phương án cấp học bổng trình Hội đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào:

+ Số tiền phân bổ cho học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn từng học kỳ;

+ Số lượng đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn của sinh viên.

- Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới đến hết số suất học bổng đã được xác định.

+ Thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn: (1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Kết quả học tập, (3) Kết quả rèn luyện.

+ Đối với tân sinh viên thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn: (1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Điểm xét tuyển đầu vào hoidapthutuchaiquan.vn.

Chương IV

QUY ĐỊNH HỌC BỔNG TỪ CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG

Điều 13. Quy định học bổng từ các đơn vị ngoài trường

1. Quá trình vận động, tiếp nhận nguồn học bổng từ các đơn vị ngoài Trường, cần khuyến khích các đơn vị tài trợ chuyển số tiền tài trợ học bổng vào Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn để xét, cấp học bổng theo Quy định này.

2. Các chương trình học bổng đặc thù các đơn vị ngoài trường muốn xét riêng, trao riêng hay không thể chuyển vào Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn thì điều kiện, số suất, mức học bổng và thời gian trao học bổng sẽ theo yêu cầu của đơn vị tài trợ học bổng. Tuy nhiên, việc xét cấp học bổng cho sinh viên vẫn phải tuân thủ theo Quy định này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

- Là đơn vị đầu mối trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình học bổng hoidapthutuchaiquan.vn cho sinh viên;

- Xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn theo đúng quy định, trình Hội đồng xét học bổng. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập hoidapthutuchaiquan.vn theo tiến độ.

- Tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn của sinh viên, xét hồ sơ và xây dựng phương án cấp học bổng hỗ trợ học tập hoidapthutuchaiquan.vn trình Hội đồng;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng hoidapthutuchaiquan.vn theo tiến độ;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán ra thông báo về việc chi trả học bổng hoidapthutuchaiquan.vn cho sinh viên theo tiến độ;

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ sinh viên nhận học bổng hoidapthutuchaiquan.vn;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác triển khai học bổng hoidapthutuchaiquan.vn;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 15. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng từ các đơn vị ngoài trường (bao gồm cả học bổng của các đơn vị tài trợ trao trực tiếp cho các đơn vị thuộc Trường).

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng hoidapthutuchaiquan.vn theo tiến độ;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 16. Phòng Công tác chính trị

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cung cấp kết quả rèn luyện, điểm rèn luyện đối với sinh viên đủ điều kiện để xét học bổng hoidapthutuchaiquan.vn theo tiến độ;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên:

+ Tổ chức tuyên truyền về chính sách học bổng hoidapthutuchaiquan.vn;

+ Nắm bắt thông tin, nguyện vọng từ sinh viên để phản ánh kịp thời về thực hiện chính sách học bổng hoidapthutuchaiquan.vn của sinh viên;

Điều 17. Phòng Tài chính - Kế toán

- Xây dựng phương án phân bổ Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn trình Hiệu trưởng xét duyệt.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên ra thông báo về việc chi trả học bổng hoidapthutuchaiquan.vn cho sinh viên theo tiến độ.

- Thực hiện việc chuyển tiền học bổng cho sinh viên theo quy định.

Điều 18. Các Phòng, Khoa/Viện đào tạo, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong việc:

+ Vận động và tiếp nhận các nguồn học bổng tài trợ từ đơn vị bên ngoài, góp phần phát triển Quỹ học bổng hoidapthutuchaiquan.vn;

+ Triển khai các chương trình học bổng hoidapthutuchaiquan.vn đến sinh viên;

+ Báo cáo kết quả công tác triển khai học bổng hoidapthutuchaiquan.vn.

Xem thêm: Màn Hình Ips Lcd Là Gì - Thiết Bị Nào Có Màn Hình Ips

- Cung cấp danh sách sinh viên của Phòng, Khoa/Viện đào tạo đã nhận học bổng từ các đơn vị ngoài trường cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để đưa vào dữ liệu phục vụ cho việc xét, cấp học bổng khác và lưu trữ, báo cáo theo quy định.

Phụ lục 1

ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP hoidapthutuchaiquan.vn

(Đính kèm Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quytrong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

TT

Đối tượng

1

Sinh viên bị thương tật, có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo