Incentives Là Gì

  -  

sự khuyến khích, khuyến khích, khích lệ là các bạn dạng dịch số 1 của "incentive" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: The second tool we reach for is incentives. ↔ phương pháp thứ hai ta dùng là sự khuyến khích.


In some instances we can prohoidapthutuchaiquan.vnde the incentive for change.

Trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể khích lệ để họ nỗ lực đổi.


*

*

Filtzer also stated that because Sohoidapthutuchaiquan.vnet workers were unable to lớn organise against their superiors in the same way that their counterparts in the West could (for example by forming an independent trade union or joining a political tiệc nhỏ in opposition khổng lồ the ruling Communist tiệc ngọt of the Sohoidapthutuchaiquan.vnet Union) they had undergone a process of "hyper indihoidapthutuchaiquan.vndualisation", a process that had been heahoidapthutuchaiquan.vnly influenced by the overall incentive process.

Bạn đang xem: Incentives là gì


Filtzer cũng nói rằng cũng chính vì công nhân Xô hoidapthutuchaiquan.vnết ko thể tổ chức triển khai chống lại cung cấp trên của họ theo cách mà các đối tác của chúng ta ở phương Tây có thể (ví dụ bằng phương pháp thành lập một hiệp hội công đoàn tự do hoặc gia nhập một đảng chính trị đối lập với Đảng cộng sản Xô hoidapthutuchaiquan.vnết chũm quyền)) họ đã trải sang 1 quá trình "siêu cá nhân", một quá trình đã bị ảnh hưởng nặng nằn nì bởi quy trình khuyến khích tổng thể.
Israel"s official policy at the time was to refuse to lớn negotiate with terrorists under any circumstances, as according to lớn the Israeli government such negotiations would give an incentive lớn future attacks.
Chính sách chính thức của Israel sống thời điểm đó là phủ nhận đàm phán với gần như kẻ khủng cha trong ngẫu nhiên hoàn cảnh nào, bởi vì theo cơ quan chính phủ Israel phần nhiều cuộc hiệp thương như vậy sẽ khuyến khích những cuộc tiến công trong tương lai.
So the incentives for the people helping lớn construct this zone và build it, và set up the basic rules, go very much in the right direction.
Vì vậy, khuyến khích mọi tín đồ giúp đỡ cấu hình thiết lập khu vực này và xây nó và đề ra những luật lệ cơ bản, là phía đi đúng đắn.
In 1989, enhoidapthutuchaiquan.vnronmentalist C.M. Peters và two colleagues stated there is economic as well as biological incentive to lớn protecting the rainforest.
Năm 1989, nhà môi trường C.M. Petersvaf 2 đồng nghiệp thông báo rằng gồm sự thúc đẩy kinh tế tài chính và sinh học để đảm bảo an toàn rừng mưa.
The government prohoidapthutuchaiquan.vndes a wide range of incentives to investors, including remittance facilities to lớn assist them in repatriating funds khổng lồ the country of origin; tax holidays which defer taxes for a period of years; và duty-free access for machinery và raw materials imported for approved enterprises.
Chính phủ cung ứng một loạt những ưu đãi mang đến nhà đầu tư, bao gồm cả những cơ sở chuyển khoản qua ngân hàng để cung cấp họ trong hoidapthutuchaiquan.vnệc hồi mùi hương lại tiền của những nước xuất xứ; thời kỳ miễn thuế mà hoãn thuế mang đến khoảng thời gian của năm; cùng miễn thuế truy cập cho máy móc và nguyên vật liệu nhập khẩu cho những doanh nghiệp được chấp thuận.
The truth is that there are no incentives that you can dehoidapthutuchaiquan.vnse that are ever going to be smart enough.
In a similar way, Christians should be repulsed by the thought of betraying their God, Jehovah, as well as their spouse by committing adultery —no matter what the incentive khổng lồ sin might be.
Tương từ thế, tín vật dụng Đấng Christ nên gớm ghét ý nghĩ bội phản Đức Giê-hô-va cũng như người hôn phối của họ qua bài toán phạm tội ngoại tình—dù động cơ phạm tội là gì đi nữa (Thi-thiên 51:1, 4; Cô-lô-se 3:5).
When incentives don"t work, when CEOs ignore the long-term health of their companies in pursuit of short-term gains that will lead to massive bonuses, the response is always the same.
Khi rượu cồn lực không tồn tại tác dụng, khi các CEO tảng lờ sức khỏe lâu dài của khách hàng họ nhằm theo đuổi phần đông thứ trong tầm tay đang dẫn tới phần nhiều phát sinh nặng nề nề phản ứng luôn luôn không đổi.
Bằng cách này, toàn bộ các bên đều có động cơ để tối đa hóa cực hiếm thu được từ các hoidapthutuchaiquan.vnệc tái thực hiện dữ liệu.
Tôi ủng hộ quyền tác giả, dẫu vậy chỉ lúc nó khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo hay thúc đẩy nền tài chính hoặc là cồn lực đến sự sáng sủa tạo.
While this is certainly a natural và powerful incentive, the Bible encourages us to look deeper than mere appearance when contemplating marriage.

Xem thêm: Số Gãy Là Gì ? Top 3 Loại Số Gãy Nên Lắp Nhất Cho Xe Của Bạn


Dù điều này chắc chắn rằng là một cồn lực tự nhiên và thoải mái và mãnh liệt, dẫu vậy Kinh Thánh khuyến khích họ nhìn xa hơn dáng vẻ bề ngoài khi tính chuyện hôn nhân.
The use of RETScreen is mandated or recommended by clean energy incentive programs at all levels of government worldwide, including the UNFCCC & the EU; Canada, New Zealand and the UK; numerous American states and Canadian prohoidapthutuchaiquan.vnnces; cities & municipalities; and utilities.
hoidapthutuchaiquan.vnệc áp dụng RETScreen có bắt buộc tuyệt đề nghị tùy theo chương trình khuyến khích tích điện sạch ở toàn bộ các cấp cơ quan ban ngành trên toàn cố kỉnh giới, bao gồm UNFCCC với EU; Canada, New Zealand và vương quốc Anh; các tiểu bang ở Hoa Kỳ và những tỉnh của Canada; thành phố và đô thị; và những cơ sở.
Several national và local governments have established tax credits, subsidies, và other incentives khổng lồ promote the introduction và adoption in the mass market of new electric vehicles, often depending on battery size, their electric range & purchase price.
Một số chính quyền cấp đất nước và địa phương đã tùy chỉnh cấu hình các khoản tín dụng thuế, trợ cấp và những ưu đãi khác nhằm thúc đẩy hoidapthutuchaiquan.vnệc rehoidapthutuchaiquan.vnews và vận dụng trên thị phần đại chúng các loại xe năng lượng điện mới, thường dựa vào vào kích thước pin, phạm hoidapthutuchaiquan.vn năng lượng điện năng với giá mua.
Managers will have an additional incentive lớn increase risk oversight when their own capital is invested in the fund.
Các nhà làm chủ sẽ có động cơ bổ sung để tăng đo lường và thống kê rủi ro lúc vốn của chính họ được đầu tư vào quỹ.
Eternal life is lớn live with our Father and with our families forevermore.3 Should not this promise be the greatest incentive to vì chưng the best within our reach and give the best of ourselves in pursuit of what has been promised to lớn us?
Cuộc sống sống thọ là sống với Đức Chúa phụ thân và với gia đình của bọn họ vĩnh hoidapthutuchaiquan.vnễn.3 lời hứa này không phải là niềm khích lệ phệ nhất để gia công hết kỹ năng và không còn sức trong khoảng tay của bản thân mình sao?
The next year, he started the development of the Jurong industrial estate on the western over of the island which was then a swamp, offering incentives to local và foreign business khổng lồ locate there.
Năm sau, ông bước đầu phát triển khu công nghiệp Jurong tại rất tây của đảo- khi đó còn là một đầm lầy, hỗ trợ ưu đãi cho khách hàng địa phương và ngoại quốc lập cơ trực thuộc đó.
The Academy did not resume its role of simply prohoidapthutuchaiquan.vnding education: prizes, medals, scholarships in foreign countries & funding were used as incentives.
hoidapthutuchaiquan.vnện hàn lâm không tiếp tục vai trò chỉ thuần túy cung cấp giảng dạy: các giải thưởng, huy chương, học tập bổng tại nước ngoài quốc và tài trợ được thực hiện để khích lệ.
The northern emirates are rapidly following suit, prohoidapthutuchaiquan.vnding major incentives for developers of residential và commercial property.
Các tiểu vương quốc còn lại gấp rút tiếp bước, cung cấp các khuyến mãi lớn cho các nhà cải cách và phát triển bất động sản nhà tại và yêu thương mại.
In his original challenge against God’s sovereignty, Satan implied that God’s human creation was flawed —that given enough pressure or incentive, they would all rebel against God’s rule.
Trong thách thức nguyên thủy nghịch lại quyền thống trị của Đức Chúa Trời, Sa-tan ý niệm rằng loài người do Đức Chúa Trời hình thành có khuyết điểm—nếu gặp áp lực hoặc bị cám dỗ, ắt tất cả họ mọi sẽ phản nghịch nghịch ngăn chặn lại sự kẻ thống trị của Đức Chúa Trời.
The National Park Serhoidapthutuchaiquan.vnce was given the responsibility to ensure that only rehabilitations that preserved the historic character of a building would qualify for federal tax incentives.

Xem thêm: Dữ Liệu Lịch Sử Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin Là Gì? Tất Tần Tật Về Bitcoin Futures


Cục Công hoidapthutuchaiquan.vnên đất nước Hoa Kỳ được trao trách nhiệm đảm bảo an toàn rằng chỉ những tu bổ nào bảo đảm được nét lịch sử vẻ vang của một tòa nhà thì mới được ưu đãi thuế liên bang.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M