Incur Là Gì

  -  

chịu, mắc, bị là các bản dịch hàng đầu của "incur" thành Tiếng hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Should any damage be incurred, who will be held responsible? ↔ Nếu có vấn đề gì xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?


To bring upon or expose oneself to, especially something inconvenient, harmful, or onerous; to become liable or subject to. <..>


Should any damage be incurred, who will be held responsible?

Nếu có vấn đề gì xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?


Dries adds: “We kept life simple and avoided incurring debts.


*

*

Because we live as God would have us live —with godly devotion— we incur the world’s hatred, which invariably brings trials of faith.

Bạn đang xem: Incur là gì


Bởi vì chúng ta sống theo cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống—với sự tin kính—điều này khiến thế gian ghen ghét chúng ta thì cố nhiên đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách (II Ti-mô-thê 3:12).
Thus, we should not jump to the conclusion that a person must be guilty of sin that incurs death solely because he is expelled from the congregation.
Do đó, chúng ta không nên vội kết luận là một người nào đó hẳn đã phải phạm tội đáng chết nên mới bị khai trừ khỏi hội thánh.
That the Society makes its literature available to publishers without charge certainly does not mean that no cost is incurred in its production and distribution.
Sự kiện Hội không bắt những người tuyên bố trả tiền trước không có nghĩa là sách báo sản xuất và phân phát miễn phí.
Most are debt slaves, largely in South Asia, who are under debt bondage incurred by lenders, sometimes even for generations.
Hầu hết các nô lệ hiện nay là nô lệ do gán nợ, chủ yếu là ở Nam Á, đang bị gán nợ phát sinh do người cho vay nặng lãi, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ.
A typical average cost curve has a U-shape, because fixed costs are all incurred before any production takes place and marginal costs are typically increasing, because of diminishing marginal productihoidapthutuchaiquan.vnty.
Đường cong chi phí trung bình điển hình sẽ có hình chữ U, bởi vì chi phí cố định là tất cả phát sinh trước khi bất kỳ hoidapthutuchaiquan.vnệc sản xuất nào diễn ra và chi phí cận biên thường tăng lên, do giảm năng suất biên.
At the podium ceremony, Schumacher pushed Barrichello onto the top step, and for this disturbance, the Ferrari team incurred a US$1 million fine.
Ở lễ trao giải, Schumacher đẩy Barrichello lên bục cao nhất, và vì hành động này, đội Ferrari bị phạt 1 triệu dollar.
Such exploitation is enabled by collusion between the state and favored economic monopolies, in which the profit, derived from the private exploitation of public lands, is private property, while the debts incurred thereby are the financial responsibility of the public treasury.
Một sự bóc lột như vậy được thực hiện bằng sự thông đồng giữa Nhà nước và những công ty độc quyền kinh tế được hưởng ân huệ, trong đó lợi nhuận thu được từ hoidapthutuchaiquan.vnệc khai thác tư nhân đối với các vùng đất công cộng là sở hữu tư nhân, trong khi các khoản nợ phát sinh từ đó ra là trách nhiệm tài chính của tài sản công cộng.
Nevertheless, the New Economic Mechanism led to mounting foreign debt, incurred to subsidize unprofitable industries.
Tuy thế, Cơ chế Kinh tế mới dẫn tới nợ nước ngoài, chính phủ phải trợ cấp cho các ngành công nghiệp không sinh lợi nhuận.
This undermines the primary purpose of life insurance, as the investors would incur no financial loss should the insured person die.
Này, làm suy yếu các chính mục đích bảo hiểm của cuộc sống, như các nhà đầu tư sẽ phải chịu không có tài chính mất nên các người được bảo hiểm chết.
Which would make this case attractive to anyone who has some vested interest in people curing the incurable.
The majority often taxes the minority who are wealthy at progressively higher rates, with the intention that the wealthy will incur a larger tax burden for social purposes.

Xem thêm: " Tropical Climate Là Gì - Nghĩa Của Từ Tropical Climate Trong Tiếng Việt


Phe đa số thường đánh thuế giới thiểu số giàu có với tỷ lệ cao hơn, với mục đích buộc giới giàu có phải gánh vác số thuế cao hơn để phục vụ những nhu cầu xã hội.
2 Môi-se lên đường đến Ai Cập, công bố thông điệp của Đức Chúa Trời và hứng cơn thịnh nộ của Pha-ra-ôn.
The cost incurred by a company for prohoidapthutuchaiquan.vnding production, administration and selling and distribution capabilities in order to perform various functions.
Chi phí phát sinh bởi một công ty để cung cấp khả năng sản xuất, quản trị và bán và phân phối để thực hiện các chức năng khác nhau.
It is presently considered incurable, but symptoms can be treated with medication and adjustments in life-style —with varying degrees of success.
Hiện nay chưa có cách nào chữa hẳn rối loạn này, nhưng thuốc men và hoidapthutuchaiquan.vnệc điều chỉnh lối sống có thể giúp giảm các triệu chứng với mức độ thành công khác nhau.
+ 32 You will not incur sin in this as long as you contribute the best from them, and you must not profane the holy things of the Israelites, or you will die.’”
+ 32 Chừng nào các ngươi còn dâng những vật tốt nhất từ các lễ vật ấy thì các ngươi sẽ không mắc tội; các ngươi không được xúc phạm các vật thánh của dân Y-sơ-ra-ên, bằng không, các ngươi sẽ chết’”.
Following a series of quarrels with the city of Metz and mounting debts incurred by its bourgeoisie, King John of Bohemia, his uncle Baldwin, Archbishop of Trier, Count Edward I of Bar, and Duke Frederick IV of Lorraine joined together to form a coalition to take the city by force.
Trải qua hàng loạt vụ tranh chấp với thành phố Metz và số nợ ngày càng tăng mà giai cấp tư sản đang mắc phải, Vua Johann xứ Bohemia, hoàng thúc Baldwin, Tổng Giám mục Trier, Bá tước Edward I xứ Bar, và Công tước Friedrich IV xứ Lorraine đã hợp sức tạo thành một liên minh nhằm đánh chiếm thành phố bằng vũ lực.
In 1184, a Venetian embassy hoidapthutuchaiquan.vnsited Constantinople, and an agreement was reached that compensation of 1,500 gold pieces would be paid for the losses incurred in 1171.
Năm 1184, đoàn sứ thần Venezia đã tới thăm Constantinopolis, và một thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên về vấn đề bồi thường 1.500 đồng vàng sẽ được chi trả cho các khoản lỗ phát sinh vào năm 1171.
If man fails to defuse this bomb, he may one day face a drug-resistant disease that “spreads through the air, yet is hoidapthutuchaiquan.vnrtually as incurable as AIDS.”
Nếu con người không tháo gỡ được quả bom này, thì một ngày kia họ có thể đối diện với một bệnh có tính kháng thuốc, “truyền nhiễm qua không khí, song lại gần như không chữa trị được như bệnh AIDS”.
The damage incurred by Governor Parr was significant to the masts and deck of the ship; however, she did not sink.
Các thiệt hại gây ra bởi Thống đốc Parr là đáng kể cho cột buồm và boong tàu; tuy nhiên, nó không chìm.
However manufacturers will still incur distribution costs, such as the physical transport of goods, packaging in small units, advertising, and customer helplines, some or all of which would prehoidapthutuchaiquan.vnously have been borne by the intermediary.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn sẽ phải chịu chi phí phân phối, chẳng hạn như vận chuyển hàng hóa vật lý, đóng gói trong các đơn vị nhỏ, quảng cáo và đường dây trợ giúp khách hàng, một số hoặc tất cả trong số đó trước đây đã được trung gian chịu.
Key contributor Sun Microsystems made an irrevocable intellectual property covenant, prohoidapthutuchaiquan.vnding all implementers with the guarantee that Sun will not seek to enforce any of its enforceable U.S. or foreign patents against any implementation of the OpenDocument specification in which development Sun participates to the point of incurring an obligation.
Người đóng góp chính Sun Microsystems đã lập một giao ước sở hữu trí tuệ không thể hủy bỏ, cung cấp cho tất cả những người thực hiện đảm bảo rằng Sun sẽ không tìm cách thực thi bất kỳ bằng sáng chế nào của Mỹ hoặc nước ngoài đối với bất kỳ triển khai nào của đặc tả OpenDocument mà Sun tham gia phát triển.
It can also be said that adoption of a bricks and clicks model where a customer can return items to a brick and mortar store can reduce wasted costs to a business such as shipping for undelivered and returned items that would traditionally be incurred.

Xem thêm: Kiếm Tiếng Anh Là Gì ? Phát Âm Trong Tiếng Anh


Cũng có thể nói rằng hoidapthutuchaiquan.vnệc áp dụng mô hình nhấp và gạch mà khách hàng có thể trả lại các mặt hàng cho cửa hàng "gạch và vữa" có thể giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp như vận chuyển các mặt hàng không được giao và trả lại theo truyền thống.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M