Incur là gì

  -  

chịu, mắc, bị là các bản dịch bậc nhất của "incur" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: Should any damage be incurred, who will be held responsible? ↔ nếu có sự hoidapthutuchaiquan.vnệc gì xảy ra, ai đang là người chịu trách nhiệm đây?


To bring upon or expose oneself to, especially something inconvenient, harmful, or onerous; lớn become liable or subject to. <..>


Should any damage be incurred, who will be held responsible?

Nếu có sự hoidapthutuchaiquan.vnệc gì xảy ra, ai đã là tín đồ chịu trách nhiệm đây?


Dries adds: “We kept life simple and avoided incurring debts.


*

*

Because we live as God would have us live —with godly devotion— we incur the world’s hatred, which invariably brings trials of faith.

Bạn đang xem: Incur là gì


Bởi vì chúng ta sống theo phong cách mà Đức Chúa Trời muốn bọn họ sống—với sự tin kính—điều này khiến thế gian ghen ghét họ thì cố kỉnh nhiên đức tin của bọn họ sẽ bị thách thức (II Ti-mô-thê 3:12).
Thus, we should not jump khổng lồ the conclusion that a person must be guilty of sin that incurs death solely because he is expelled from the congregation.
Do đó, chúng ta không buộc phải vội tóm lại là một người nào đó hẳn đã cần phạm tội đáng chết buộc phải mới bị khai trừ ngoài hội thánh.
That the Society makes its literature available lớn publishers without charge certainly does not mean that no cost is incurred in its production and distribution.
Sự kiện Hội không bắt những người tuyên bố trả tiền trước không có nghĩa là sách báo chế tạo và phân vạc miễn phí.
Most are debt slaves, largely in South Asia, who are under debt bondage incurred by lenders, sometimes even for generations.
Hầu hết các nô lệ bây chừ là nô lệ do gán nợ, đa phần là nghỉ ngơi Nam Á, sẽ bị gán nợ phạt sinh bởi người giải ngân cho vay nặng lãi, thậm chí kéo dãn nhiều thế hệ.
A typical average cost curve has a U-shape, because fixed costs are all incurred before any production takes place & marginal costs are typically increasing, because of diminishing marginal productihoidapthutuchaiquan.vnty.
Đường cong giá thành trung bình điển hình sẽ sở hữu hình chữ U, cũng chính vì chi phí cố định và thắt chặt là toàn bộ phát sinh trước khi bất kỳ hoidapthutuchaiquan.vnệc sản xuất nào diễn ra và túi tiền cận biên thường tăng lên, vày giảm năng suất biên.
At the podium ceremony, Schumacher pushed Barrichello onto the vị trí cao nhất step, and for this disturbance, the Ferrari team incurred a US$1 million fine.
Ở lễ trao giải, Schumacher đẩy Barrichello lên bục cao nhất, và vì hành hoidapthutuchaiquan.vn này, nhóm Ferrari bị vạc 1 triệu dollar.
Such exploitation is enabled by collusion between the state and favored economic monopolies, in which the profit, derived from the private exploitation of public lands, is private property, while the debts incurred thereby are the financial responsibility of the public treasury.
Một sự tách bóc lột do đó được triển khai bằng sự thông lưng giữa nhà nước cùng những công ty độc quyền kinh tế tài chính được hưởng trọn ân huệ, trong những số đó lợi nhuận thu được từ hoidapthutuchaiquan.vnệc khai thác tư nhân so với các vùng đất nơi công cộng là sở hữu bốn nhân, trong khi các khoản nợ phát sinh từ đó ra là trọng trách tài chủ yếu của gia sản công cộng.
Nevertheless, the New Economic Mechanism led lớn mounting foreign debt, incurred to lớn subsidize unprofitable industries.
Tuy thế, Cơ chế tài chính mới mang đến nợ nước ngoài, cơ quan chính phủ phải trợ cấp cho những ngành công nghiệp không sinh lợi nhuận.
This undermines the primary purpose of life insurance, as the investors would incur no financial loss should the insured person die.
Này, làm cho suy yếu các chính mục tiêu bảo hiểm của cuộc sống, như những nhà đầu tư sẽ cần chịu không có tài chính mất nên các người được bảo đảm chết.
Which would make this case attractive to lớn anyone who has some vested interest in people curing the incurable.
The majority often taxes the minority who are wealthy at progressively higher rates, with the intention that the wealthy will incur a larger tax burden for social purposes.

Xem thêm: " Tropical Climate Là Gì - Nghĩa Của Từ Tropical Climate Trong Tiếng Việt


Phe nhiều phần thường tiến công thuế giới thiểu số giàu có với xác suất cao hơn, với mục đích buộc giới giàu sang phải gánh vác số thuế cao hơn để ship hàng những nhu yếu xã hội.
2 Môi-se căn nguyên đến Ai Cập, chào làng thông điệp của Đức Chúa Trời và hứng cơn thịnh nộ của Pha-ra-ôn.
The cost incurred by a company for prohoidapthutuchaiquan.vnding production, administration và selling và distribution capabilities in order to lớn perform various functions.
Chi tầm giá phát sinh bởi vì một công ty để cung cấp khả năng sản xuất, quản lí trị và buôn bán và bày bán để thực hiện các tính năng khác nhau.
It is presently considered incurable, but symptoms can be treated with medication & adjustments in life-style —with varying degrees of success.
Hiện nay chưa xuất hiện cách nào chữa hẳn rối loạn này, nhưng lại thuốc men và hoidapthutuchaiquan.vnệc kiểm soát và điều chỉnh lối sống có thể giúp giảm các triệu chứng với tầm độ thành công khác nhau.
+ 32 You will not incur sin in this as long as you contribute the best from them, và you must not profane the holy things of the Israelites, or you will die.’”
+ 32 Chừng nào những ngươi còn dâng hầu như vật cực tốt từ các lễ đồ dùng ấy thì những ngươi sẽ không còn mắc tội; các ngươi ko được xúc phạm các vật thánh của dân Y-sơ-ra-ên, bởi không, những ngươi đang chết’”.
Following a series of quarrels with the thành phố of Metz và mounting debts incurred by its bourgeoisie, King John of Bohemia, his uncle Baldwin, Archbishop of Trier, Count Edward I of Bar, and Duke Frederick IV of Lorraine joined together to khung a coalition lớn take the đô thị by force.
Trải qua một loạt vụ tranh chấp với thành phố Metz cùng số nợ ngày càng tăng mà giai cấp tư sản sẽ mắc phải, Vua Johann xứ Bohemia, hoàng thúc Baldwin, Tổng Giám mục Trier, Bá tước đoạt Edward I xứ Bar, với Công tước đoạt Friedrich IV xứ Lorraine đang hợp sức chế tạo thành một liên kết nhằm xâm lăng thành phố bằng vũ lực.
In 1184, a Venetian embassy hoidapthutuchaiquan.vnsited Constantinople, and an agreement was reached that compensation of 1,500 gold pieces would be paid for the losses incurred in 1171.
Năm 1184, đoàn sứ thần Venezia vẫn tới thăm Constantinopolis, cùng một thỏa thuận đã đã đạt được giữa hai bên về vụ hoidapthutuchaiquan.vnệc bồi thường 1.500 đồng vàng sẽ được chi trả cho những khoản lỗ phân phát sinh vào năm 1171.
If man fails to lớn defuse this bomb, he may one day face a drug-resistant disease that “spreads through the air, yet is hoidapthutuchaiquan.vnrtually as incurable as AIDS.”
Nếu con người không toá gỡ được quả bom này, thì một ngày kia họ có thể đối diện với cùng 1 bệnh tất cả tính chống thuốc, “truyền nhiễm qua không khí, song lại gần như là không chữa trị được như căn bệnh AIDS”.
The damage incurred by Governor Parr was significant khổng lồ the masts and deck of the ship; however, she did not sink.
Các thiệt hại tạo ra bởi Thống đốc Parr là đáng kể cho cột buồm và boong tàu; tuy nhiên, nó không chìm.
However manufacturers will still incur distribution costs, such as the physical transport of goods, packaging in small units, advertising, & customer helplines, some or all of which would prehoidapthutuchaiquan.vnously have been borne by the intermediary.
Tuy nhiên, những nhà phân phối vẫn sẽ đề nghị chịu chi phí phân phối, ví dụ như vận chuyển sản phẩm & hàng hóa vật lý, đóng gói trong các đơn vị nhỏ, quảng bá và đường dây giúp sức khách hàng, một số trong những hoặc tất cả trong số đó trước đó đã được trung gian chịu.
Key contributor Sun Microsystems made an irrevocable intellectual property covenant, prohoidapthutuchaiquan.vnding all implementers with the guarantee that Sun will not seek to enforce any of its enforceable U.S. Or foreign patents against any implementation of the OpenDocument specification in which development Sun participates to the point of incurring an obligation.
Người góp sức chính Sun Microsystems sẽ lập một giao ước mua trí tuệ quan trọng hủy bỏ, cung ứng cho tất cả những người thực hiện đảm bảo rằng Sun sẽ không tìm kiếm cách triển khai bất kỳ bằng bản quyền sáng chế nào của Mỹ hoặc quốc tế đối với ngẫu nhiên triển khai nào của quánh tả OpenDocument nhưng Sun tham gia phát triển.
It can also be said that adoption of a bricks & clicks mã sản phẩm where a customer can return items lớn a brick and mortar store can reduce wasted costs to lớn a business such as shipping for undelivered and returned items that would traditionally be incurred.

Xem thêm: Kiếm Tiếng Anh Là Gì ? Phát Âm Trong Tiếng Anh


Cũng nói theo cách khác rằng vấn đề áp dụng quy mô nhấp và gạch mà lại khách hàng hoàn toàn có thể trả lại các sản phẩm cho siêu thị "gạch cùng vữa" rất có thể giảm túi tiền lãng phí cho khách hàng như tải các mặt hàng không được giao và trả lại theo truyền thống.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M