JELLYFISH LÀ GÌ

  -  
This beautiful yet deadly animal is native to Northern Australia and is also some times referred to as the "marine stinger" or "sea wasp". It is believed to be one of the, if not the most venomous creature around. This jellyfish has tentacles which are covered in high amounts of nematocysts as well as venom.

Bạn đang xem: Jellyfish là gì


Động vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người này là có nguồn gốc từ miền Bắc Úc và cũng thỉnh thoảng cũng được gọi là “ong biển” hoặc “ong bắp cày biển”. Nó được cho là một trong những, nếu không phải là sinh vật độc nhất trên trái đất. Loài sứa này có các xúc tu được bao phủ bằng rất nhiều tế bào châm cũng như nọc độc.
The Chironex is one of the largest jellyfish in these waters and it"s bell can grow to the siz​e of a soccer ball. Each corner of the bell has 15 tentacles. The sting from a Chironex can be fatal and is extremely painful, often associated with severe effects on the victims nervous system and heart. These jellyfish are known for their ability to kill a victim within 4 minutes, faster than any snake. If stung one should apply vinegar to the sting as to prevent nematocysts which have not yet been let off. CPR may also be required shortly after the sting has taken place. It is important if stung to immediately seek medical attention. An anti-venom for the Chironex does not exist, making the importance of experienced help a necessary.
Sứa Chironex là một trong những loài sứa lớn nhất ở vùng biển này và bụng sứa có thể phát triển đến kích thước của một quả bong đá. Mỗi góc của bụng có 15 xúc tu. Cú đốt từ sứa Chironex có thể gây tử vong và làm đau đớn cực kỳ, thường gắn liền với các tác động nghiêm trọng trên hệ thần kinh và tim của nạn nhân. Loài sứa này nổi tiếng với khả năng giết chết một nạn nhân trong vòng 4 phút, nhanh hơn so với bất kỳ loài rắn nào. Nếu bị sứa đốt, nạn nhân nên bôi dấm vào vết đốt để ngăn chặn các tế bào châm ngứa chưa kịp hoạt động. CPR (Hồi sức tim phổi) cũng có thể cần được áp dụng ngay sau khi bị sứa đốt. Cần phải tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức sau khi bị đốt. Bởi vì không có huyết thanh kháng nọc sứa Chironex nên vai trò của việc chăm sóc y tế càng quan trọng.
So if you head to Northern Australia for some diving, be sure that you look out for warnings signs on beaches about these creatures and never take the threat of them lightly.
Vì vậy, nếu bạn định đến lặn ở miền Bắc Úc, hãy nhớ chú ý những dấu hiệu cảnh báo trên các bãi biển về loài sứa này và không bao giờ xem thường mối đe dọa mà chúng đem đến.
When walking through certain marshes or lakes divers should always be aware to the fact that there may be a crocodile or alligator hidden just below the murky surface. These creatures are sometimes fed by humans which will only lead them to believe that humans are associated with their food source. This can start to become dangerous for people, leading to possible attacks.
Khi đi qua một số hồ và đầm lầy, thợ lặn nên luôn ý thức thực tế rằng có thể có một con cá sấu châu Phi hoặc cá sấu châu Mỹ ẩn ngay dưới mặt nước đục ngầu. Những sinh vật này đôi khi được con người cho ăn mà việc đó sẽ chỉ khiến chúng tin rằng con người cũng là nguồn thức ăn của chúng. Điều này có thể bắt đầu trở nên nguy hiểm cho người dân, khi các cuộc tấn công có thể xảy ra.
A behavioural difference between crocodiles and alligators to Great White sharks is that while the Great White will almost always attack for feeding purposes, both the crocodile and alligator are highly territorial with the salt water crocodile being the most aggressive to humans. There"s also been reports on crocodiles attacking small boats such as canoes. What most people don"t realize is that despite it"s appearance these animals can run extremely fast for their weight.
Một sự khác biệt hành vi giữa cá sấu châu Phi và cá sấu châu Mỹ với Cá mập trắng khổng lồ là trong khi Cá mập trắng khổng lồ hầu như sẽ luôn luôn tấn công để ăn, thì cả cá sấu châu Phi và cá sấu châu Mỹ đều rất có khuynh hướng bảo vệ lãnh thổ, đặc biệt cá sấu nước mặn là hung hăng nhất đối với con người. Cũng có báo cáo về việc cá sấu tấn công các tàu thuyền nhỏ như ca-nô. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng mặc dù hình dáng to lớn cục mịch nhưng những con vật này có thể chạy rất nhanh.
So while not posing a large threat on the average sea diver, the fresh water divers within the warm tropics should always be sure to keep an eye out for these creatures. It is often wise to speak to locals in the area about the marshes and lakes when diving in an unfamiliar area.
Vì vậy, trong khi cá sấu không phải là một mối đe dọa lớn đối với hầu hết thợ lặn biển, thì các thợ lặn nước ngọt trong những vùng nhiệt đới ấm áp nên cần luôn cẩn thận với những sinh vật này. Nên trò chuyện và hỏi thăm người dân địa phương trong khu vực về các đầm lầy và hồ nước khi chuẩn bị đi lặn trong một khu vực không quen thuộc.
This small octopus rarely grows larger than 20 centimeters and is located in shadow waters and tidal pools in tropical areas. Depending on the mood of the octopus, the blue coloured rings upon it change in intensity and brightness.
Loài bạch tuộc nhỏ này hiếm khi phát triển lớn hơn 20cm và phân bố ở những vùng nước tối tăm và các hồ thuỷ triều trong vùng nhiệt đới. Tùy vào tâm trạng của bạch tuộc, các vòng màu xanh trên thân nó thay đổi sắc xanh và độ sáng.
The attack of this tiny creature can be deadly and there is no known antidote for a bite from it. The bite itself is not too painful, but the effects of the bite are catastrophic. The octopus has a neuromuscular paralysing venom which can cause paralysis and death within a short while. While there are occasions where if the victim is put on a respirator they can survive, getting bitten by one of these creatures is definitely one of the most dangerous things that can happen.
Cuộc tấn công của sinh vật nhỏ bé này có thể nguy hiểm chết người và không có thuốc giải độc cho vết cắn của bạch tuộc đốm xanh. Bản thân vết cắn thì không quá đau, nhưng ảnh hưởng của nó lại rất thảm khốc. Bạch tuộc có nọc làm tê liệt thần kinh cơ mà có thể gây liệt và tử vong trong thời gian ngắn. Trong khi có những trường hợp mà nếu nạn nhân cho dùng máy hô hấp thì họ có thể sống sót, bị cắn bởi một trong những sinh vật này thì chắc chắn là một trong những điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra.
If you come close to one of these animals in the wild, you should be sure to keep your distance and do all in your power not to disturb it. You will be gambling with your life.
Nếu bạn đến gần một trong những loài động vật này trong tự nhiên, bạn nên chắc chắn để giữ khoảng cách và cố gắng trong khả năng của mình để không làm phiền nó. Bạn sẽ đặt cược với cuộc sống của bạn.
This strange looking fish, despite it"s somewhat small siz​e (Growing up to 12 inches) is regarded as the most venomous fish in existence. It"s camouflaged body can keep it perfectly hidden between rocks underwater, adding to its danger.
Cá này nhìn lạ, mặc dù nó có kích thước hơi nhỏ (lớn tối đa 12 inch) được coi như loài cá độc nhất trên trái đất. Cơ thể được ngụy trang của nó có thể giữ cho nó hoàn toàn ẩn giữa các tảng đá dưới nước, lại càng khiến nó thêm nguy hiểm.
Stonefish are located primarily within the Indo-Pacific oceans, while there are some species which live in rivers. These fish are equipped with deadly dorsal fins which are like needles, they can secret some extremely poisonous neurotoxins. The results of a sting can be deadly if left untreated. Even if treated, the stings have an excruciating pain as well as large swelling for months, it can also cause the tissues around the stung area to die.
Cá đá phân bố chủ yếu ở các vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong khi có một số loài sống ở các sông. Những con cá này có vây lưng giống như kim và nguy hiểm chết người, chúng có thể tiết ra một số chất độc vô cùng có hại cho thần kinh. Kết quả của cú chích từ loài cá này có thể gây tử vong nếu không được chữa trị. Ngay cả khi được điều trị, các vết chích cũng gây đau đớn và sưng to hàng tháng trời, nó cũng có thể làm cho các mô xung quanh khu vực bị chích chết.
So if you"re diving in an area with the Stonefish present, be on alert and be sure to examine each rock thoroughly before deciding to touch it. This fish definitely earns it"s place on the list of 10 most dangerous marine creatures.
Vì vậy, nếu bạn đang lặn trong một vùng có cá đá, hãy cẩn thận và chắc chắn kiểm tra từng hòn đá kỹ lưỡng trước khi quyết định chạm vào. Cá đá chắc chắn nằm trong danh sách 10 loài sinh vật biển nguy hiểm nhất.
This predator is no stranger to the list of dangerous animals and is almost constantly and incorrectly perceived as the world"s most dangerous animal. The reality is that while the sharks attacks are gruesome and bloody, more people die annually from simple wasp and bee stings.

Xem thêm: Guest Relation Officer Là Gì, Mức Lương Của Guest Relation Officer


Động vật ăn thịt này là không lạ gì với danh sách các động vật nguy hiểm và gần như liên tục bị nhìn nhận sai là con vật nguy hiểm nhất thế giới. Thực tế là mặc dù các cuộc tấn công do cá mập luôn khủng khiếp và đẫm máu, nhưng nhiều người chết hàng năm bởi ong bắp cày và ong đốt hơn là bởi cá mập.
With that said the Great White is by no means a pushover and demands a lot of respect. This shark has an amazingly powerful jaw which is decorated with equally impressive design of razor sharp teeth. The Great White can grow to lengths in excess of 6 meters making it the largest predator on this list.
Mặc dù thế, Cá mập trắng không hề là loài dễ đối phó và cần phải thật cẩn thận đối với nó. Loài cá mập này có một bộ hàm rất mạnh với đầy những chiếc răng nhọn, sắc như dao cạo, đều tăm tắp. Cá mập trắng có thể dài đến hơn 6 mét, khiến nó trở thành loài dã thú lớn nhất trong danh sách này.
The nature of the Great White is often misunderstood, the Great White is not out on a mission to attack every human being that steps foot in the water. The Great White tends to attack humans when they are hunting for food, it"s nothing more than basic instinct. This can be seen clearly when one looks at the amount of shark attacks on inanimate objects.
Bản chất tự nhiên của Cá mập trắng thường bị hiểu lầm, Cá mập trắng không rình rập tấn công con người bất cứ khi nào họ xuống nước. Cá mập trắng có khuynh hướng tấn công con người khi chúng đang kiếm ăn, đó chẳng qua chỉ là bản năng. Điều này có thể được thấy rõ ràng khi nghiên cứu số lượng cuộc tấn công của cá mập trên những vật thể vô sinh.
The Tiger Shark can be found in plenty of areas and while the Great White seems to have the most feared reputation for attacks by a long shot, the Tiger Shark is right behind the Great White in fatal shark attacks. One of the reasons for this is the fact that the Tiger Shark is generally observed far closer to shore than Great Whites and are found in greater numbers.
Cá mập hổ có thể được tìm thấy ở rất nhiều vùng và trong khi Cá mập trắng dường như có danh tiếng đáng sợ nhất cho các cuộc tấn công chí mạng, Cá mập hổ được xếp ngay sau Cá mập trắng trong những cuộc tấn công gây chết người do cá mập. Một trong những nguyên nhân cho điều đó là một thực tế rằng những con Cá mập hổ thường được thấy xuất hiện gần bờ hơn so với Cá mập trắng và với số lượng nhiều hơn.
While the Tiger Shark may not be as large as the Great White, it"s by no means small with siz​es in excess of 4 meters and a weight of up to a ton. Tiger Sharks are also known for their habit of eating old materials they find on the ocean floor. With pieces of tires sometimes being retrieved from their stomachs.
Mặc dù Cá mập hổ có thể không lớn như Cá mập trắng nhưng nó không hề nhỏ với kích thước to hơn 4 mét và trọng lượng lên đến cả tấn. Cá mập hổ còn nổi tiếng với thói quen ăn các vật liệu cũ mà chúng bắt gặp ở đáy đại dương. Đôi khi người ta lôi ra được cả vài miếng lốp xe từ dạ dày của chúng.
Stingrays are one of the more passive creatures and hardly ever attack. The majority of stingray incidents happen when divers or swimmers accidentally step on them, causing the stingray to defend itself using it"s sting. While majority of stingray "attacks" are not serious, there are some stingray species which can be fatal.
Cá đuối gai độc là một trong những sinh vật thụ động hơn và hầu như không bao giờ tấn công. Phần lớn các tai nạn với cá đuối gai độc xảy ra khi các thợ lặn hoặc người đi bơi vô tình giẫm vào chúng, khiến con cá đuối tự vệ bằng cách sử dụng cú chích của nó. Trong khi phần lớn của các cuộc tấn công bởi cá đuối gai độc không nghiêm trọng, thì cũng có một số loài cá đuối gai độc có thể gây tử vong.
So while attacks on people may be rare, there is potential for fatal attacks. One of the most popular marine attacks was actually from a stingray. The stingray attack on Steve Irwin on 4 September 2006, made international headlines and shocked the world. It is believed that the stingrays attack was due to the fact that there was a camera man ahead as well as Irwin behind the ray, this made the stingray feel threatened and it tried to defend itself. Sadly shortly after this incident, people thought it fit to attack stingrays in numbers in revenge for the defensive attack on Irwin.
Vì vậy mặc dù hiếm có những cuộc tấn công con người từ cá đuối gai độc, nhưng các cuộc tấn công nếu có thì lại có khả năng gây tử vong. Một trong những vụ tấn công ở biển phổ biến nhất thật sự là từ cá đuối gai độc. Vụ việc Steve Irwin bị cá đuối gai độc tấn công vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, làm xôn xao giới truyền thông và gây sốc cho thế giới. Người ta tin rằng cá đuối gai độc tấn công là vì có một thợ quay phim bơi đằng trước và Irwin bơi đằng sau con cá đuối, làm con cá đuối cảm thấy bị đe dọa và nó đã cố gắng tự vệ. Đáng tiếc là ngay sau sự cố này, mọi người cho rằng việc tiêu diệt cá đuối gai độc với số lượng lớn nhằm trả thù cho tai nạn của Irwin là thích đáng.
When diving in an area with stingrays, try to keep your feet off the ocean floor and remain as non-threatening as possible to the creature. Attacks are rare and people shouldn"t worry too much about swimming in an area with stingrays.
Khi lặn trong một vùng có cá đuối gai độc, cố gắng giữ chân không chạm vào đáy biển và hết sức tránh làm bất kỳ điều gì đe dọa đến loài sinh vật này. Các cuộc tấn công là rất hiếm và mọi người không nên lo lắng quá nhiều về việc bơi lội trong một khu vực có cá đuối gai độc.
These interesting marine creatures are located within the warm waters of the Indian Ocean and Pacific oceans. They resemble a cross between a land snake and that of an eel. The primary difference between a Sea Snake and an eel is the fact that a Sea Snake in fact does not have gills and needs to return to the surface for air.
Những sinh vật biển thú vị này phân bố ở các vùng nước ấm của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng giống như lai giữa rắn đất và cá chình. Điểm khác biệt chính giữa một con rắn biển và cá chình là một con rắn biển thì thực tế không có mang và cần bơi lên mặt nước để lấy không khí.
Sea Snakes generally reach a maximum length of between 4 and 5 feet while some species can reach lengths of up to 10 feet.
Rắn biển thường đạt đến chiều dài tối đa từ 4 đến 5 feet trong khi một số loài có thể dài lên đến 10 feet.
Sea Snakes are not aggressive animals but due to the amount of toxicity in some of the species venom, they warrant a spot on the most dangerous marine creatures list. The Pelamis Platurus species is highly venomous and has the ability to be fatal to humans. So while attacks on humans may be rare, you don"t want to go messing around with a Sea Snake.
Rắn biển không phải là động vật hung hăng, nhưng do lượng độc tính trong nọc độc của một số loài, chúng chiếm một vị trí trong danh sách các loài sinh vật biển nguy hiểm nhất. Loài rắn biển bụng vàng Pelamis Platurus rất độc và có khả năng gây tử vong cho con người. Vì vậy, mặc dù các cuộc tấn công vào con người có thể hiếm, nhưng bạn sẽ không muốn gây sự với một con rắn biển chút nào đâu.
Like the Stonefish, the lionfish is also part of the "Scorpionfish" family and is by far one of the most beautiful fish in the oceans. But don"t let it"s good looks fool you. 
Giống như cá đá, cá sư tử cũng là một thành viên của họ cá bọ cạp và đến nay là một trong những loài cá đẹp nhất của đại dương. Nhưng đừng để vẻ đẹp của nó đánh lừa bạn. 
They are found in the Caribbean and Eastern Atlantic. Divers are advised to take caution when observing these beautiful fish, and not to get too close or attempt to touch them.
Chúng được tìm thấy ở vùng Ca-ri–bê khu vực đông Đại Tây Dương. Thợ lặn được khuyên cẩn thận khi quan sát những con cá xinh đẹp này, và không đến quá gần hoặc cố gắng chạm vào chúng.
This interesting life form is often confused with coral when it is really a type of marine organism which lives in large colonies. Fairly closely related to jellyfish and anemones these small organisms can deliver a power sting with it"s invisible tentacles. The results can vary from a mild irritation to severe pains and is sometimes even associated with nausea and vomiting. So while the fire coral may not be deadly, it"s fairly common and is often mistakenly handled by inexperienced scuba divers. Fire Coral is another reason for diving gloves
Sinh vật thú vị này thường bị nhầm lẫn với san hô trong khi nó thực sự là một loại sinh vật biển sống ở các thuộc địa lớn. San hô lửa có họ hàng khá gần với sứa và hải quỳ, những sinh vật nhỏ bé này có thể thực hiện một cú chích đầy sức mạnh với những xúc tu vô hình của nó. Cú chích này có thể gây ra từ kích thích nhẹ đến đau nhức nặng và đôi khi thậm chí có cả buồn nôn và ói mửa. Vì vậy, mặc dù san hô lửa có thể không gây chết người, nhưng nó phân bố khá phổ biến và các thợ lặn thiếu kinh nghiệm thường hay xử lý sai đối với nó. San hô lửa là một lý do nữa để bạn nên đeo găng tay lặn
Before diving in an area with fire coral make sure you are aware as to what fire coral looks like and it"s distinguishing traits. It is often mistaken for seaweed. The appearance of the fire coral is brown and a bright yellowy green. If you are in any way inclined to think that something which appears to be coral or seaweed may in fact be fire coral, rather be safe and stay clear of it with your skin.

Xem thêm: Shop Bán Nick Cf Đột Kích - Shop Bán Nick Đột Kích, Random Vip Chỉ Với 25K


Trước khi đi lặn trong một vùng có san hô lửa, hãy chắc chắn rằng bạn biết san hô lửa trông ra sao và các đặc điểm phân biệt của nó. San hô lửa và rong biển thường dễ bị nhầm lẫn. San hô lửa có bên ngoài màu nâu và xanh lá cây pha vàng tươi. Nếu đang lặn và bạn trông thấy một cái gì đó dường như là san hô hoặc rong biển nhưng thực tế có thể là san hô lửa, thì tốt nhất là giữ an toàn và không để nó chạm vào da bạn.