LI ĐỘ LÀ GÌ

  -  

1. Khái niệm dao động, dao động tuần hoàn

Dao động cơ học: Là hoạt động của vật lặp đi lặp lạiquanh một vị trí đặt định vị. Điểm đặt định vị đógọi là vị trí đặt thăng bằng.

Bạn đang xem: Li độ là gì

Bài Viết: Li độ là gì

Dao động tuần hoàn: Là dao động mà trạng thái của vật đc lặp đi lặp lại như cũ sao các khoảng thời hạn định vị.

+ Chu kì dao động (T): Là thời hạn để vật tiến hành hết một dao động toàn phần. Đơn vị: s(giây).

+ Tần số dao động (f): Số dao động mà vật tiến hành trong một đơn vị thời hạn (thường là giây). Đơn vị: Hz(Héc).

Ví dụ: f = 100Hz(Leftrightarrow)Vật tiến hành 100 dao động trong một giây, như thế, mỗi dao động vật tiến hành hết(frac{1}{100})s. Bởi vậy, chu kì T =(frac{1}{100})s.

+ Mối quan hệ với chu kì:(f=frac{1}{T})

Ví dụ về dao động:

+ Nhành hoa lay động trên cành lá khi có gió nhẹ.

+ Trên mặt hồ gợn sóng, mẩu gỗ nhấp nhô lên xuống.

+ Dây đàn rung lên khi ta gảy đàn.

2. Thế nào là dao động máy điều hòa

Ví dụ về dao động máy điều hòa: Ở bài kiến thức trợ giúp, ta cảm nhận thấy hoạt động của hình chiếu của hoạt động tròn đều lên trục Ox có nổi bật lặp đi lặp lại rất nhiều lần quanh gốc O, mà tọa độ của nó theo quy luật hàm cosin. Người ta nói đấy là dao động máy điều hòa.


Khái niệm: Dao động máy điều hòa là dao động mà tọa độ của vật đc biểu diễn theo một hàm cos (hoặc sin)theo thời hạn.

Xem thêm: Exocomet Vs Exoplanet Là Gì, Phát Hiện Hành Tinh Mới Có… 3 “Mặt Trời”

Phương trình tổng quát:(boxed{x=Acos(omega.t+varphi)})

Trong số đó:

x: Li độ, là độ rời của vật đối với vị trí đặt thăng bằng.A: Biên độ, là li độ cực đại, A>0(omega): Tần số góc của dao động.(varphi): Pha mở màn, định vị trạng thái mở màn của vật,(-pi leq varphi leq pi)(omega t+varphi): Pha dao động, cứu định vị trạng thái của dao động.

Thực chất: Dao động máy điều hòa là hoạt động củahình chiếu của một hoạt động tròn đều lên một trục tọa độ thuộc mặt bằng vòng quỹ đạo.


*

Vận động của hình chiếu của M trên trục Ox là dao động điều hoà

– Chu kì, tần số:

+ Chu kì: Từ hình vẽ trên ta cảm nhận thấy, khi vật tiến hành 1 dao động toàn phần thì hoạt động tròn đều tương ứng quay đc 1 vòng, vì vậy chu kì dao động điều hoà bằng chu kì hoạt động tròn đều tương ứng:(boxed{T=dfrac{2pi}{omega}})

+ Tần số: Là số dao động toàn phần vật tiến hành trong 1s:(boxed{f=dfrac{1}{T}})

3. Tốc độ, gia tốc trong dao động máy điều hòa

​- Xét một chất điểm dao động máy điều hòa với phương trình:(x = A cos(omega t + varphi))(1)

+ Tốc độ:(v = x”_{(t)} = -omega A sin(omega t+ varphi))(2)

+ Gia tốc:(a = v”_{(t)} = -omega^2 A cos(omega t+ varphi))(3)


– Đánh giá:

+ Sử dụng đẳng thức:(sin^2 alpha + cos^2 alpha = 1), rút cos() and sin() ở (1) and (2) thế vào ta đc:

((frac{x}{A})^2+(frac{v}{omega A})^2 = 1)(Rightarrow)(boxed{A^2=x^2+dfrac{v^2}{omega^2}})(4)

+ Lấy (1) thế vào (3) ta đc:(boxed{a= -omega^2 x})(5)

(4) and (5) là hai công thức độc lập thời hạn giữa li độ, tốc độ and gia tốc.

4. Độ lệch pha của hai dao động

– Xét hai dao động máy điều hòa cùng tần số:

(x_1 = A_1 cos(omega t + varphi_1))

(x_2 = A_2 cos(omega t + varphi_2))

– Độ lệch pha của hai dao động:(Delta varphi = (omega t + varphi_2) – (omega t + varphi_1) = varphi_2 – varphi_1)

– Đánh giá:

+(Delta varphi > 0 Rightarrow varphi_2 > varphi_1), ta nói dao động sớm pha hơn dao động .

+(Delta varphi , ta nói dao động trễ pha hơn dao động .

+(Delta varphi = 0), hai dao động cùng pha.

+(Delta varphi = pm pi), hai dao động ngược pha.

+(Delta varphi = pm frac{pi}{2}), hai dao động vuông pha.

– Ví dụ:

+ Từ (2):(v = -omega A sin(omega t+ varphi)= omega A cos(omega t+ varphi +frac{pi}{2}))(Rightarrow)Tốc độ sớm pha(frac{pi}{2})đối với li độ.

+ Từ (3):(a = -omega^2 A cos(omega t+ varphi)= omega^2 A cos(omega t+ varphi+pi))(Rightarrow)Gia tốc ngược pha đối với li độ.

Xem thêm: Cấu Trúc What Kind Of Là Gì, Phân Biệt 'Kind Of, Sort Of, Type Of'

5. Viết phương trình dao động máy điều hòa

– Phương trình tổng quát:(x = A cos(omega t + varphi))

(v = -omega A sin(omega t+ varphi))

– Để viết phương trình dao động, ta lần lượt tìm kinh phí của(omega, A, varphi)

+ Tìm(omega): Dựa theo giả thiết bài toán về hệ dao động như vậy nào, hay tính theo chu kì, tần số:(omega = frac{2pi}{T} = 2pi f)


+ Tìm A: Có thể tính theo công thức độc lập, theo tốc độ, gia tốc cực đại, hoặc theo độ dài vòng quỹ đạo của dao động,…

+ Tìm(varphi): Dựa theo tình huống mở màn, vật đang ở li độ(x_0), tốc độ(v_0), ta tìm(varphi)theo hệ phương trìnhsau:

(left{ begin{array}{} cos varphi = frac{x_0}{A} v_0 > 0 hay v_0 (Rightarrowleft{ begin{array}{} cos varphi = frac{x_0}{A} sin varphi 0 end{array} right.)

– Ví dụ: Một chất điểm dao động máy điều hòa với vòng quỹ đạo dài 8cm, tiến hành 300 dao động trong 1 phút. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, mốc thời hạn khi vật qua li độ 2 cm theo chiều dương. Viết phương trình dao động.

Lời giải:

Phương trình tổng quát:(x = A cos(omega t + varphi))

Thời hạn mở màn:(left{ begin{array}{} x_0 = 2 cm v_0 >0 end{array} right.)(Rightarrowleft{ begin{array}{} cos varphi = frac{2}{4} sin varphi (Rightarrow varphi = -frac{pi}{3})(rad)

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Li Độ Là Gì – Phương Trình Của Dao Động Điều Hòa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hoidapthutuchaiquan.vn Li Độ Là Gì – Phương Trình Của Dao Động Điều Hòa Là Gì