Mysql_Num_Rows Là Gì

  -  
*

Cú pháp hàm mysql_query() như sau:

mysql_query(câu lệnh sql);Ví dụ: Để lấy tất cả các bạn dạng ghi vào bảng “Members”, ta sẽ điện thoại tư vấn hàm mysql_query() như sau:

mysql_query (“Select * from Members”) ?>Vấn đề là khi tiến hành truy vấn này, dữ liệu sẽ được trả về dưới dạng một bảng. Ta sẽ thực hiện lấy từng mẫu của bảng kia ra dưới dạng một mảng (sử dụng hàm mysql_fetch_array()), tiếp đó, câu hỏi xử lý các thành phần của mảng đó ra làm sao là tùy ý những bạn.

Bạn đang xem: Mysql_num_rows là gì

Ví dụ:

$result = mysql_query(“SELECT id, name FROM mytable”); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) printf (“ID: %s Name: %s”, $row<"name">); mysql_free_result($result); ?>Đoạn lệnh bên trên lặp coi sóc qua bảng công dụng result, đối với mỗi cái của bảng, hàm mysql_fetch_array() sẽ đảm nhận việc tách dòng đó rồi đưa vào trong 1 mảng có tên là $row. Mỗi bộ phận của mảng này đã là giá trị của cột mang tên tương ứng. Như vậy, trước khi xác minh dữ liệu buộc phải lấy là gì, họ phải xây cất câu tróc nã vấn SQL sao cho hợp lí và đảm bảo rằng truy hỏi vấn kia chỉ lấy ra những tin tức gì yêu cầu sử dụng. Nếu mang ra nhiều quá sẽ gây nên quá tải khối hệ thống dẫn cho treo sever server. Sau khi đã sở hữu được câu truy tìm vấn SQL, ta chỉ việc kết hợp với hàm mysql_query() để trả công dụng về dưới dạng một phát triển thành nào đó.

Xem thêm: Gnp Là Gì? 5 Tiêu Chí Phân Biệt Gdp Và Gnp Gdp Và Gnp Khác Nhau Như Thế Nào

Tiếp theo, họ sẽ sử dụng một hàm mang tên là mysql_fetch_array () để đưa từng dòng dữ liệu ra để xử lý.

Xem thêm: Phyto Plankton Là Gì - Cuộc Sống Bí Ẩn Của Sinh Vật Phù Du

Hàm mysql_fetch_array có hai tham số: – thông số đầu tiên: xác minh biến cố giữ tác dụng trả về do hàm mysql_query()– Tham số máy hai: xác định kiểu định danh trường: -> MYSQL_ASSOC: Đưa ra một mảng cùng với chỉ số của mảng là tên gọi trường-> MYSQL_NUM: Đưa ra một mảng cùng với chỉ số của mảng là số sản phẩm tự của trường được liệt kê vào câu tầm nã vấn SQL.-> MYSQL_BOTH: Đưa ra một mảng với chỉ số kết hợp giữa hai các loại trên. Thông thường, ta sử dụng MYSQL_ASSOC để sử dụng chỉ số bởi tên những trường.Khi truy vấn database MySQL, ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm một vài hàm phụ trợ: mysql_num_rows(biến kết quả): trả về số các dòng rước được từ biến chuyển kết quả. Ví dụ:

$link = mysql_connect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”); mysql_select_db(“database”, $link); $result = mysql_query(“SELECT * FROM table1″, $link); $num_rows = mysql_num_rows($result);echo “Có $num_rows bạn dạng ghi được kiếm tìm thấyn”; ?>Tương tự ta có: mysql_num_fields (biến kết quả): Trả về số ngôi trường (cột) trong tập kết quảmysql_affected_rows (): Trả về số phiên bản ghi bị ảnh hưởng bởi các câu lệnh SQL INSERT, UPDATE, DELETE. Ví dụ:

mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”) or die (“Could not connect”); mysql_query(“DELETE FROM mytable WHERE id printf (“Số bạn dạng ghi bị xóa: %dn”, mysql_affected_rows()); ?>mysql_data_see( nguồn kết quả, dòng nên truy cập): Hàm này chuyển bé trỏ cái của nguồn kết quả đến một chiếc nào đó.  Dòng đầu tiên trong bảng hiệu quả được khắc số là 0, dòng cuối cùng chính là mysql_num_rows()-1. Hàm trả về TRUE nếu như thành công, ngược lại là FALSE. Chăm chú rằng hàm này chỉ sử dụng cùng cùng với hàm mysql_queryVí dụ:

$link = mysql_pconnect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”) or die(“Could not connect”); mysql_select_db(“samp_db”) or exit(“Could not select database”); $query = “SELECT last_name, first_name FROM friends”; $result = mysql_query($query) or die(“Query failed”); /* fetch rows in reverse order */ for ($i = mysql_num_rows($result) – 1; $i >= 0; $i–) if (!mysql_data_seek($result, $i)) echo “Cannot seek to row $in”; continue; if(!($row = mysql_fetch_object($result))) continue; echo “$row->last_name $row->first_namen”; mysql_free_result($result); ?>Chúc các bạn thành công!