Nước giải khát tiếng anh là gì

  -  

beverage là bản dịch của "nước giải khát" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Vé vào cửa bao gồm cả nước giải khát. ↔ The entrée includes a beverage.


*

*

Polyethylene terephthalate, được sử dụng để làm chai nhựa cho nước giải khát, được chế tạo từ ethylene glycol.

Bạn đang xem: Nước giải khát tiếng anh là gì


Polyethylene terephthalate, used to make plastic bottles for soft drinks, is prepared from ethylene glycol.
In spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Trong một số trường hợp, ví dụ như khi có axit ascorbic, muối benzoat có thể sinh ra benzen trong nước giải khát.
Under certain circumstances, such as in the presence of ascorbic acid, benzoate salts can produce benzene in soft drinks.
Danh sách thương hiệu nước giải khát Danh sách các hương vị nước ngọt Chủ đề Thức uống ^ “Definition of socată” (bằng tiếng Romania).
Elderflower cordial List of brand name soft drinks products List of soft drink flavors Drink portal "Definition of socată" (in Romanian).
Đôi khi nó được thêm vào nước giải khát năng lượng, và ở Thái Lan nó được cho là làm tăng tuổi thọ của người dùng.
It is sometimes added to energy drinks, and in Thailand is claimed to increase the consumer"s longehoidapthutuchaiquan.vnty.
Nhưng bây giờ các nhà khoa học đang rung chuông báo động là nước giải khát cũng làm yếu cơ tương tự như làm yếu xương .

Xem thêm: Excalibur Là Gì ? Nghĩa Của Từ Excalibur Trong Tiếng Việt Excalibur Là Gì


Cartes sở hữu khoảng hai chục doanh nghiệp trong tập đoàn Grupo Cartes bao gồm thuốc lá, nước giải khát, sản xuất thịt, và ngân hàng.
Cartes owns about two dozen businesses in his Grupo Cartes conglomerate including tobacco, soft drinks, meat production, and banking.
Chỉ trong ba năm, kvass chiếm lĩnh hơn 30% của thị trường nước giải khát ở Lathoidapthutuchaiquan.vna, trong khi thị phần của Coca-Cola đã giảm từ 65% xuống 44%.
In just three years, kvass constituted as much as 30% of the soft drink market in Lathoidapthutuchaiquan.vna, while the market share of Coca-Cola fell from 65% to 44%.
Có một nhà máy sản xuất rượu và nước giải khát tại thành phố từ năm 1943, hiện có công suất lên tới 15 tấn rượu vodka trong 24 giờ .
There is a spirit and beverage factory since 1943, now it has a capacity to produce 15 tonnes of vodka in 24 hours.
Bắt đầu từ năm 1920, hầu hết các nhà máy bia đều ngừng hoạt động, một số chuyển sang sản xuất nước giải khát và ngành kinh doang khác.
Beginning in 1920, most of these breweries went out of business, although some converted to soft drinks and other businesses.
Bia là nước giải khát chính của người Babylon, vào khoảng 2700 năm TCN họ đã thờ cúng một vị thần rượu vang và các vị thần rượu khác.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Hectic Là Gì, Nghĩa Của Từ Hectic, Hectic Là Gì, Nghĩa Của Từ Hectic


Beer was the major beverage among the Babylonians, and as early as 2700 BC they worshiped a wine goddess and other wine deities.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M