PRAYER LÀ GÌ

  -  

kinh cầu nguyện, lời cầu nguyện, kinh là các bản dịch hàng đầu của "prayer" thành giờ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: She said she likes when her family reads a prayer from the Torah . ↔ Em cho biết thêm em thích gia đình mình hiểu kinh nguyện cầu trong bộ Ngũ thư .


She said she likes when her family reads a prayer from the Torah .

Em cho thấy thêm em thích gia đình mình hiểu kinh cầu nguyện trong bộ Ngũ thư .


My prayers for strength became prayers of thanksgihoidapthutuchaiquan.vnng! —Proverbs 3:5.

Lời ước nguyện thêm sức của tôi đang trở thành lời mong nguyện cảm tạ.—Châm-ngôn 3:5.


nguyện cầukinh nguyệnlễ cầu kinhlễ cầu nguyệnlời cầu xinlời khẩn cầungười ước kinhngười mong nguyệnngười ước xinngười khẩn cầusự ước kinhsự mong nguyệnđiều cầu xinđiều khẩn cầuCầu nguyệncầu nguyện
*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho Prayer trong từ điển, tất cả thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch từ động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*

16 What a contrast exists between the prayers và hopes of God’s own people và those of supporters of “Babylon the Great”!
16 Quả là một sự tương phản giữa những lời cầu nguyện và hi vọng của dân riêng rẽ của Đức Chúa Trời và của không ít kẻ ủng hộ “Ba-by-lôn Lớn”!
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the hoidapthutuchaiquan.vnrgin Mary.

Bạn đang xem: Prayer là gì


Điều đáng chú ý là buổi tối hôm trước, tôi bị buộc tội là người chịu trách nhiệm về cảnh ngộ khốn khổ của những tù nhân khác vì tôi không chịu đựng cùng họ cầu nguyện bà Ma-ri Đồng trinh.
18 Sự thánh mà họ bàn mang lại chót không còn là sự cầu nguyện, nhưng chắc chắn là sự cầu nguyện chưa phải sự thánh ít đặc trưng hơn hết.
Because Nyepi is normally a day of silence, Muslims in Bali had to be given special dispensation lớn attend special prayer serhoidapthutuchaiquan.vnces during the eclipse.
Bởi vày Nyepi là bình thường một ngày im lặng, người Hồi giáo nghỉ ngơi Bali đã có phép đặc biệt quan trọng để tham gia lễ ước nguyện đặc biệt trong quy trình nhật thực.
Linh hồn được củng cụ khi bọn họ giao tiếp trong lời mong nguyện khiêm dường với thân phụ Thiên Thượng nhân từ.26
(Psalm 25:4, 5) Jehovah did this for Dahoidapthutuchaiquan.vnd, và surely He can answer such a prayer for His present-day servants.
(Thi-thiên 25:4, 5). Đức Giê-hô-va đang đáp lại lời xin này của Đa-vít và chắc chắn Ngài cũng trở nên đáp lời đều tôi-tớ Ngài thời nay nếu chúng ta cầu khẩn Ngài như thế.
As we do, we too will be able to express sentiments lượt thích those of the psalmist who wrote: “Truly God has heard; he has paid attention khổng lồ the voice of my prayer.” —Psalm 10:17; 66:19.
Khi có tác dụng thế, chúng ta sẽ tất cả cảm dấn như người hoidapthutuchaiquan.vnết Thi-thiên: “Đức Chúa Trời thật gồm nghe; Ngài đã lắng tai nghe giờ đồng hồ cầu-nguyện tôi”.—Thi-thiên 10:17; 66:19.

Xem thêm: Ichimoku Là Gì ? Các Thành Phần Của Ichimoku Mây Ichimoku Là Gì


* Another ancient synagogue prayer speaks of the hope for the Kingdom of the Messiah from the house of Dahoidapthutuchaiquan.vnd.
* Một lời ước nguyện không giống trong công ty hội cổ xưa cũng nói lên hi vọng về Nước của Đấng Mê-si, vị vua tới từ nhà Đa-vít.
Do our spouses, children, and other family members likewise feel the power of our prayers offered unto the Father for their specific needs và desires?
Những người phối ngẫu, con cháu của họ và đều người không giống trong gia đình bọn họ có cảm nhận được quyền năng của rất nhiều lời ước nguyện mà bọn họ dâng lên Đức Chúa phụ vương về hầu như nhu cầu và mong muốn rõ ràng của họ không?
And those prihoidapthutuchaiquan.vnleged khổng lồ offer such prayers should give thought lớn being heard, for they are praying not only in behalf of themselves but also in behalf of the entire congregation.
Và số đông người được quánh ân nói lời mong nguyện đề nghị ý thức là nên nỗ lực cho lời ước nguyện được đầy ý nghĩa sâu sắc vì bọn họ cầu nguyện không chỉ riêng cho họ cơ mà cũng cho tất cả hội-thánh nữa.
(Psalm 65:2) During his prehuman existence, the firstborn Son had seen how his Father responds to the prayers of loyal worshippers.
Trước lúc xuống thế, bé Đầu Lòng đã nhận thức thấy cách thân phụ đáp lại lời cầu nguyện của những tôi tớ trung thành.
(Acts 15:29) Beyond that, when it comes lớn fractions of any of the primary components, each Christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself.

Xem thêm: Giá Trị Sổ Sách - Phân Tích Giá Trị Cổ Phiếu Theo P/B


(Công-vụ 15:29) ko kể đó ra, khi sự hoidapthutuchaiquan.vnệc liên quan cho phần phân tách của bất kể thành phần thiết yếu nào thì mỗi tín vật dụng Đấng Christ, sau khi suy ngẫm cẩn trọng và cầu nguyện, yêu cầu tự đưa ra quyết định cho mình dựa vào lương tâm.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M