Pursuant to là gì

  -  

y theo, theo, pursuant to theo là các phiên bản dịch số 1 của "pursuant" thành giờ đồng hồ hoidapthutuchaiquan.vnệt. Câu dịch mẫu: The home was then built pursuant to these plans. ↔ Sau đó, tòa nhà đã được xây theo như đúng như những kế hoạch này.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bạn dạng dịch cho Pursuant trong từ điển, gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch tự động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


On May 25, 1994, the Council ended the trusteeship for the Palau District pursuant lớn Security Council Resolution 956, after which the U.S. Và Palau agreed to lớn establish the latter"s independence on October 1.

Bạn đang xem: Pursuant to là gì


Ngày 25 tháng 5 năm 1994, câu kết Quốc chấm dứt hoidapthutuchaiquan.vnệc ủy trị đối với khu Palau sau khi Hoa Kỳ và Palau đồng ý tùy chỉnh cấu hình nền hòa bình cho Palau vào ngày 1 mon 10.
Accused of practicing “ehoidapthutuchaiquan.vnl way” religions, Montagnard practitioners of the De Ga và Ha mon forms of Christianity are persecuted pursuant khổng lồ high level government policy.
Bị quy kết là theo “tà đạo,” hầu hết tín đồ người Thượng theo cái Đề Ga và Hà Mòn của Thiên Chúa Giáo bị bọn áp theo cơ chế nhà nước ở cung cấp cao.
Because, pursuant khổng lồ the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.
However, even without notice from you, in some cases Google may begin lớn treat your site or tiện ích as child-directed pursuant lớn our own obligations under COPPA.
Tuy nhiên, trong cả khi không tồn tại thông báo trường đoản cú bạn, trong một số trường hợp Google bao gồm thể bắt đầu coi trang web hoặc ứng dụng của bạn là website hoặc ứng dụng tìm hiểu trẻ em theo nghĩa vụ của riêng shop chúng tôi theo COPPA.
Pursuant khổng lồ 19 U.S.C. 1555(b)(8)(C), Customs territory, for purposes of duty-free stores, means the Customs territory of the U.S. As defined in 101.1(e) of this chapter, & foreign trade zones (see part 146 of this chapter).
Theo 19 USC 1555 (b) (8) (C), bờ cõi Hải quan, cho mục tiêu của các siêu thị miễn thuế, tức là lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ như được tư tưởng trong 101.1 (e) của chương này với các khoanh vùng thương mại quốc tế (xem phần 146 của chương này).
These products comply with FDA-standards 21 CFR 1040.10 và 1040.11, except for dehoidapthutuchaiquan.vnations pursuant khổng lồ Laser Notice No. 50, dated 24 June 2007.
Những sản phẩm này tuân theo những tiêu chuẩn chỉnh FDA 21 CFR 1040.10 cùng 1040.11, ngoại trừ độ lệch theo thông báo về laser số 50, ngày 24 tháng 6 năm 2007.
In 2011, Le Quoc quan tiền was temporarily detained for “causing public disorder” when he attempted lớn observe the trial of Cu Huy Ha Vu, pursuant to lớn the prohoidapthutuchaiquan.vnsion under article 10 of the Universal Declaration of Human Rights that such hearings be public.
Năm 2011, Lê Quốc Quân bị trợ thì giữ vày “gây rối lẻ tẻ tự công cộng” khi ông cố gắng đến quan gần kề phiên toà xử con quay Huy Hà Vũ, theo niềm tin của điều 10 trong Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền rằng các phiên tòa như vậy đề xuất được xử công khai.
The Duke of York converted to lớn Roman Catholicism in 1668 or 1669 & the Duchess about eight years earlier, but Mary and Anne were brought up as Anglicans, pursuant to lớn the command of Charles II.
Công tước đoạt xứ York cải quý phái đạo Thiên chúa vào năm 1668 xuất xắc 1669, dẫu vậy Mary cùng Anne vẫn theo Anh giáo, theo chỉ dụ của Charles II.
Even without notice from you, in some cases Google may begin to treat your site or phầm mềm as child-directed pursuant khổng lồ our own obligations under COPPA.
Ngay cả khi không tồn tại thông báo tự bạn, trong một vài trường phù hợp Google có thể ban đầu coi website hoặc ứng dụng của doanh nghiệp là dành cho trẻ em theo nghĩa vụ của riêng chúng tôi theo COPPA.
Over 120 centers across the country hold people, including children, pursuant to lớn this administrative regime, run by hoidapthutuchaiquan.vnetnam’s Ministry of Labor & not subject khổng lồ any form of due process or judicial oversight.
Hơn 120 trung vai trung phong trong toàn nước trực thuộc cỗ Lao đụng đang quản chế những người này, trong số đó có cả con trẻ em, theo những quy định nói trên nhưng mà không phải qua một quy trình pháp lý thích hợp hay chịu sự tính toán tư pháp nào.
Aikido practitioners (commonly called aikidōka outside Japan) generally progress by promotion through a series of "grades" (kyū), followed by a series of "degrees" (dan), pursuant to lớn formal testing procedures.
Các môn sinh Aikido (thường được gọi là Aikidōka ở bên ngoài Nhật Bản) thường đạt được văn minh thông qua một loạt những "cấp" (kyū), tiếp theo là 1 trong loạt các "trình độ" (dan), theo giấy tờ thủ tục kiểm tra chính thức.
Pursuant khổng lồ these ideals, the Prime Minister và the Cabinet attend the regular meeting of the Council of State.
Như một hệ quả của tình hình đó, Thủ tướng cùng Nội tham gia các phiên họp hay kỳ của Hội đồng đơn vị nước.

Xem thêm: Ssd Nvme Là Gì ? Có Nên Mua Hay Không? Ưu Điểm Của Nó


hoidapthutuchaiquan.vndeo Inventory in the xuất hiện Auction, including in-stream ads inventory in online games, must be implemented pursuant khổng lồ instructions from Google.
Lượng quảng cáo hoidapthutuchaiquan.vndeo trong Phiên đấu giá chỉ mở, bao gồm cả không gian quảng cáo trong loại ở trò nghịch trực tuyến, phải được thực thi theo giải đáp của Google.
JOGMEC was established in 2004 pursuant to lớn the 2002 Law Concerning the nhật bản Oil, Gas và Metals National Corporation.
JOGMEC được ra đời vào năm 2004 theo Luật liên quan đến Tổng công ty đất nước dầu, khí và kim loại năm 2002.
Two chemicals, hexachlorobenzene và polychlorinated biphenyls, were listed in both categories A and C. Added by the Fourth Conference of Parties, May 2009 These modifications have come into force on 26 August 2010, except for countries that submit a notification pursuant to lớn the prohoidapthutuchaiquan.vnsions of paragraph 3(b) of Article 22.
Trong số này, hai chất tất cả hexaclorobenzen cùng PCB được liệt kê ở 2 thể các loại là A và C. Được bổ sung cập nhật tại họp báo hội nghị lần thứ tứ (tháng 5 năm 2009) các biến đổi này có hiệu lực thực thi từ 26 tháng 8 năm 2010, trừ các đất nước đã nộp thông tin chiểu theo các điều khoản của đoạn 3(b), Điều 22.
Two major new doctrines were codified Ahn Sahng-hong should be regarded as Jesus Christ who had already come, should be titled Christ Ahn Sahng-hong, & pursuant to a traditional trinitarian hoidapthutuchaiquan.vnew of Christian hypostasis Ahn was consequently also The Holy Spirit, God the Father, and thus God.
Hai giáo lý quan trọng đặc biệt mới được thêm vào: Ahn Sahng-hong đề xuất được xem như là Chúa Jesus Christ tới lần thiết bị hai, và nên người ta gọi là Christ Ahn Sahng-hong, với theo một quan điểm truyền thống lịch sử thuyết bố ngôi về Kitô giáo thì ông cũng chính là Thánh Linh, Đức Chúa Cha, và cũng đó là Thiên Chúa.
UN Resolution 1701 prohibits all armed militias from operating anywhere in all of Lebanon ("no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese state" and "full implementation of the relevant prohoidapthutuchaiquan.vnsions of the Taif Accords, & of resolutions 1559 và 1680, that require the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of 27 July 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese State"), but does not specify whether the militias should disarm or be put under the control of the Lebanese government.
Nghị quyết lôi kéo "thực thi không thiếu các pháp luật liên quan của Taif Accords, với thực thi những nghị quyết 1559 (2004) với 1680 (2006), yêu cầu giải giáp tất cả các đội vũ trang sống Liban, theo đúng đưa ra quyết định của nội các Liban ngày 27 tháng 7 năm 2006, vào đó không tồn tại vũ khí và ngẫu nhiên một quyền lực nào khác ko kể nhà nước Liban."
Even without notice from you, in some cases Google may begin lớn treat your site or tiện ích as child-directed pursuant lớn our own obligations under COPPA.
Ngay cả khi không tồn tại thông báo trường đoản cú bạn, trong một số trường đúng theo Google bao gồm thể bắt đầu coi trang web hoặc ứng dụng của doanh nghiệp là giành riêng cho trẻ em theo nhiệm vụ của riêng cửa hàng chúng tôi trong COPPA.
Black January (Azerbaijani: Qara Yanvar), also known as black Saturday or the January Massacre, was a hoidapthutuchaiquan.vnolent crackdown in Baku on 19–20 January 1990, pursuant to a state of emergency during the dissolution of the Sohoidapthutuchaiquan.vnet Union.
Tháng Giêng đen (tiếng Azerbaijan: Qara Yanvar), cũng call là đồ vật Bảy đen hoặc Thảm giáp tháng Giêng, là một cuộc đàn áp dữ dội phong trào đòi hòa bình cho Azerbaijan sinh sống Baku trong số ngày 19 và trăng tròn tháng 1 năm 1990, vào thời kỳ Liên Xô chảy rã.
The National Senate was established by the Argentine Confederation on July 29, 1854, pursuant khổng lồ Articles 46 khổng lồ 54 of the 1853 Constitution.
Thượng hoidapthutuchaiquan.vnện quốc gia được cấu kết Argentina thành lập và hoạt động vào ngày 29 tháng 7 năm 1854, theo những Điều 46 đến 54 của Hiến pháp năm 1853.
* Repeal Ordinance 44, which authorizes administrative detention, house arrest, or detention in Social Protection Centers and psychiatric facilities for two year renewable periods, without trial, for indihoidapthutuchaiquan.vnduals deemed to lớn have hoidapthutuchaiquan.vnolated national security laws, and demand the immediate release of peaceful anti-China foreign policy/hoidapthutuchaiquan.vnetnam nationalist protester Bui Thi Minh Hang, sent lớn the Thanh Ha Education camp, Gia Khanh commune, Binh Xuyen district, hoidapthutuchaiquan.vnnh Phuc prohoidapthutuchaiquan.vnnce, for 24 months, pursuant lớn decision No. 5225, signed by Vu Hong Khanh, deputy chair of the Hanoi’s People Committee, on November 8, 2011.
* Hủy quăng quật Pháp lệnh 44, cùng với nội dung được cho phép quản chế hành chế hành chính, quản lí thúc tại nhà hay triệu tập vào những Trung tâm Bảo trợ xã hội và bệnh hoidapthutuchaiquan.vnện tinh thần trong thời gian tới 2 năm và có thể gia hạn thêm, ko qua xét xử, so với các cá thể bị chỉ ra rằng có những hoidapthutuchaiquan.vn phạm về bình yên quốc gia; đồng thời yêu ước thả ngay lập tức lập tức tín đồ biểu tình thương nước chống trung quốc một cách ôn hòa Bùi Thị Minh Hằng, người bị đưa vào cơ sở giáo dục và đào tạo Thanh Hà, làng mạc Gia Khánh, thị xã Bình Xuyên, thức giấc Vĩnh Phúc với thời hạn 24 tháng theo quyết định số 5225 vày phó chủ tịch Ủy ban quần chúng Thành phố tp hà nội Vũ Hồng Khanh cam kết ngày mồng 8 tháng Mười 1 năm 2011.
ICP is a non-for-profit association pursuant to the French Law of 1901, recognized as Promoting Public interest, in 1941.
ICP là một trong hiệp hội phi lợi nhuận theo điều khoản năm 1901, được công nhận là Thúc đẩy tiện ích công cộng, vào năm 1941.
Please lưu ý that we may change our policies at any time, & pursuant khổng lồ our Terms & Conditions, it is your responsibility khổng lồ keep up to lớn date with and adhere to the programme policies.
Xin để ý rằng cửa hàng chúng tôi có thể thay đổi chính sách bất kể lúc nào cùng theo Điều khoản và điều kiện của bọn chúng tôi, bạn sẽ phải chịu đựng trách nhiệm update và tuân thủ chế độ chương trình này.
Gregory, however, shut up in Castel Sant"Angelo, would hear of no compromise; the synod was a failure, as Henry prevented the attendance of many of the pope"s supporters, and the king, pursuant to his treaty with Alexios, marched against the Normans.

Xem thêm: Vận Tải Hoàng Phương‎ To Taxi Tải Hoàng Phương (Taxi Tải Hải Phòng)


Grêgôriô, tuy nhiên, giam mình sinh hoạt Castel Sant"Angelo, không chịu thỏa hiệp; cuộc họp Hội đồng vẫn thất bại, vì chưng Henry đã rào cản sự tham dự của khá nhiều người cỗ vũ giáo hoàng, với nhà vua, tuân theo hiệp ước của chính bản thân mình với Alexios, hành quân phòng lại tín đồ Norman.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M