Put Yourself On The Back Là Gì

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Bạn vẫn xem: Put yourself on the back nghĩa là gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D. check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

You shouldput yourself on the backfor having achieved such a high score in the graduation exam.

Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Kiểm tra up your back


*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. check up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back: từ hào về bạn dạng thân

A. wear a backpack: đeo cha lô B. kiểm tra up your back : kiểm tra sườn lưng bạn

C. criticize yourself: chỉ trích phiên bản thân D. praise yourself: khen ngợi bản thân

=> put yourself on the back >

Tạm dịch: Bạn phải tự hào về bản thân vì có được số điểm trên cao như vậy trong kỳ thi giỏi nghiệp.

Chọn C

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. kiểm tra up your back

Chọn đáp án A

Put yourself on the back (idiom)=praise yourself: từ hào về phiên bản thân

Dịch: bạn nên tự hào về bản thân vì dành được điểm cao vào kì thi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word (s) in the following question

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

Xem thêm: Mtr Là Gì - Câu Trả Lời Chính Xác Nhất!

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

kiểm tra up your back

Đáp án là A

Put oneself on the back: từ bỏ hào/ mệnh danh

A. Trường đoản cú phê bình

B. Mang ba lô

C. Tự khen thưởng

D. Kiểm tra sườn lưng tổng quát

Câu này dịch như sau: bạn nên tự hào vì đã có được điểm số cao bởi vậy trong kỳ thi xuất sắc nghiệp.

Put yourself on the back >

You should praise yourself for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself

B. Love yourself

C. Be proud

D. Kiểm tra yourself

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following question

You shouldput yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A.criticize yourself

B.wear a backpack

C.praise yourself

D.check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. Lớn pay no attention to

B. Be interested in

C. Be related

D. Express interested in

Đáp án A

Giải nghĩa: (to) focus on: tập trung, chú ý vào cái gì

>

Các giải đáp còn lại:

B. Be interested in: thích thú cái gì

C. Be related: tương quan đến

D. Express interested in (ngữ pháp đúng phải là: express interest in): miêu tả sự yêu thích

Dịch nghĩa: trong lúc được bỏng vấn, chúng ta nên chú tâm vào sự việc nhà tuyển chọn dụng đang nói tới hoặc vẫn hỏi.

Xem thêm: "To Be At A Loss Là Gì ? Nghĩa Của Từ At A Loss Trong Tiếng Việt

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word CLOSEST in meaning lớn the underlined word in each of the following questions.