THRIVE ON LÀ GÌ

  -  
lấy một ví dụ tôi vừa thất bại trong toàn bộ các lớp của mình. Tôi phát triển mạnh