THỰC TẬP SINH LÀ GÌ TRONG TIẾNG ANH

  -  

Thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì? quy trình thực tập xuất xắc địa chỉ, đợt, tuyển dụng thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì sẽ được hoidapthutuchaiquan.vn lời giải cho bạn vào bài viết. 


*

quý khách vẫn xem: Thực tập sinch trong giờ anh là gì

Thực tâp sinh là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinh tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinc tốt của mình.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng thủ thỉ cùng với thực tập sinh như vậy. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng rất có thể viết ra bản báo cáo kia.)

VD : The tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming buổi tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là bữa tiệc tiếp nhận các thực tập sinch bắt đầu.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission Call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi chờ đợi sự lôi kéo đi truyền giáo của chính mình, tôi làm việc cùng với tứ cách là một trong những thực tập sinch tại TP Hà Nội.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department chống nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player bè bạn, thành viên vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu hiện công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác mang lại ai, chủ thể nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated giỏi nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan liêu trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, sáng sủa vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit tín đồ phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cung cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời có tác dụng việc

Hy vọng cùng với bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì vào tiếng anh?, địa điểm giờ anh là gì? cùng sẽ giúp các bạn có thêm một vài trường đoản cú vựng về phần tử tuyển dụng để Giao hàng mang lại quy trình học tập là thao tác của mình!