Transfer là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự đưa cho (nghệ thuật) bản đồ lại sự thuyên đưa (nhân viên...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe tàu (để liên tiếp đi trên tuyến phố khác) chiến binh thuyên đưa (từ đơn vị chức năng này sang đơn vị chức năng khác) hễ từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường, gửi choto transfer land: nhượng đất vật dụng lại, in lại thuyên đưa (nhân viên...)to transfer a student from English department lớn Chinese department: đưa một học viên từ khoa Anh thanh lịch khoa Trung gửi xe, đổi xe (để liên tục đi trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to lớn a ngân hàng account. | data, information, knowledge | land, property | population | resource | giải pháp công nghệ | file, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stock | electronic, telegraphic | embryo, ren | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, free, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given him a không tính tiền transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN deal, fee, list, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger to lớn change conveyances

v.

move from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient khổng lồ another hospital

cause khổng lồ change ownership

I transferred my stock holdings khổng lồ my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move data from one place to lớn another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Danh Dự Là Gì ? Phải Làm Gì Khi Bị Người Khác Xúc Phạm Nhân Vai Trò Của Danh Dự

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or buổi tiệc nhỏ to another.

Xem thêm: Lệnh Phiếu Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Lệnh Phiếu

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-free, non-reportable movement of assets between retirement plans.