VONG LÀ GÌ

  -  
1. (Động) Mất. ◎Như: “vong dương bổ lao” 亡羊補牢 mất rán (mới lo) sửa chuồng.2. (Động) Trốn. ◎Như: “lưu vong” 流亡 trốn chạy, “vong mệnh” 亡命 trốn bước hoạn nạn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Yên thái tử Đan chí ư Tần, vong quy” 燕太子丹質於秦, 亡歸 (Yên sách tam 燕策三) thái tử Đan nước lặng làm nhỏ tin làm việc Tần, trốn được về nước.3. (Động) Chết. ◎Như: “tử vong” 死亡 bị tiêu diệt mất, “thương vong” 傷亡 bị chết.4. (Động) Bị tiêu diệt. ◎Như: “diệt vong” 滅亡 bị tiêu diệt.5. (Động) Đi vắng. ◇Luận Ngữ 論語: “Khổng Tử thì kì vong dã, nhi vãng bái chi” 孔子時其亡也, 而往拜之 (Dương Hóa 陽貨) Khổng Tử thừa lúc bạn đó (Dương Hóa 陽貨) đi vắng (vì Khổng Tử ý muốn tránh gặp mặt mặt), và lại nhà tạ ơn.6. (Động) Quên. § Thông “vong” 忘.7. (Tính) Đã chết. ◎Như: “vong đệ” 亡第 người em đang chết, “vong phụ” 亡父 cha đã chết.8. Một âm là “vô”. (Động) ko có. § Nghĩa như chữ “vô” 無.


Bạn đang xem: Vong là gì

① Mất, như Lương vong 梁亡 nước Lương mất rồi.② Trốn, như giữ vong 流亡 đói khát trôi giạt mất, vong mệnh 亡命 trốn cách hoạn nạn.③ Chết, như vong đệ 亡第 bạn em vẫn chết, điệu vong 悼亡 bà xã chết.④ Một âm là vô. Nghĩa như chữ vô 無.
① Trốn: 逃亡 Chạy trốn; 廣故數言慾亡 Ngô Quảng cố gắng ý nhiều lần nói rõ bạn muốn bỏ trốn (Sử kí); ② Mất, lạc: 亡國滅族 Mất nước khử nòi; 暮而果大亡其財 Đến tối thì quả nhiên mất không ít tiền của (Hàn Phi tử); ③ Ra ngoài, đi vắng: 孔子時其亡也, 而往拜之 Khổng tử thừa lúc Dương Hoá đi vắng, mà mang lại thăm (Luận ngữ: Dương Hoá); ④ Vong, chết: 傷亡很少 yêu quý vong rất ít; 亡弟 Em trai đang chết; 今劉表新亡 Nay lưu Biểu vừa mới chết (Tư trị thông giám); ⑤ (văn) Quên (dùng như 忘): 心之憂矣, 曷維其亡! trong tâm địa buồn lo, làm thế nào quên được! (Thi Kinh).


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Bảng Giá Chứng Khoán (Nhanh Nhất), Security Check


bại vong 敗亡 • bô vong 逋亡 • tiêu vong 滅亡 • hưng vong 興亡 • giữ vong 流亡 • nguy vong 危亡 • táng vong 喪亡 • yêu mến vong 伤亡 • mến vong 傷亡 • tồn vong 存亡 • trận vong 陣亡 • tử vong 死亡 • vị vong 未亡 • vong bản 亡本 • vong hà 亡何 • vong linh 亡魂 • vong linh 亡靈 • vong mệnh 亡命 • vong nhân 亡人 • vong quốc 亡國 • xỉ vong 齒亡 • xuất vong 出亡 • yểu vong 殀亡


Xem thêm: Lib Là Gì, Nghĩa Của Từ Lib

• Ai Sính - 哀郢 (Khuất Nguyên)• tệ bạc Tần Hoài - 泊秦淮 (Đỗ Mục)• Bắc quy vượt Cổ đồn đãi tự - 北歸過古拋寺 (Trần Danh Án)• Cảm hoài thi - 感懷詩 (Đỗ Mục)• Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 3 - 和大明使余貴其三 (Phạm Sư Mạnh)• Lục y 2 - 綠衣 2 (Khổng Tử)• ngục trung cam kết Tử do nhị thủ kỳ 1 - 獄中寄子由二首其一 (Tô Thức)• tặng kèm Vương nhị thập tứ thị ngự Khế tứ thập vận - 贈王二十四侍禦契四十韻 (Đỗ Phủ)• Tương nhập Vũ Lâm - 將入武林 (Trương Hoàng Ngôn)• Vịnh điền gia - 詠田家 (Nhiếp Di Trung)